Pályázati felhívás Nívódíjra

A Professzorok Az Európai Magyarországért Egyesület
pályázatot hírdet
Dr. Szilágyi Vilmos Nívódíj
elnyerésére.

Az évente kiosztandó Nívódíjat elsősorban a nemek esélyegyenlőségének aktív előmozdításáért, a patriarchális ideológia felszámolásáért és a szociális (köztük a nemi) jogok érvényesüléséért eredményesen működő, tudományos felkészültségű szakemberek (doktoranduszok, fiatal tudományos kutatók, e téren sikeres gyakorlati rendszert alkotók, pszichológusok, pedagógusok, szociális munkások) nyerhetik el.

Pályázni életművel, tanulmánnyal, könyv-, vagy digitális gyakorlati programtervvel, folyó, vagy lezárt projektekkel lehet.

Évente a legjobb négy pályázatot jutalmazza az alapító:
1 fő=300.000 Ft,
3 fő=200.000 Ft.

A díjak forrása Dr. Szilágyi Vilmos szociál- és szexuálpszichológus, a nemiségtudományok hazai szakértőjének 31 szakkönyve, amelyek egy része a weboldalán (szexualpszichologia.hu) is olvasható.

A pályázatot írásban, a PEME központjába (1113 Budapest, Zsombolyai út 6.), s elektronikusan (office@peme.hu) is el kell juttatni 2018. november 15-ig. Eredményhírdetés és ünnepélyes díjátadás: 2018. december 15.

Önzetlenség Dr. Szilágyi Vilmos módra

E pályázat kapcsán kerestük meg a csaknem 90 éves, erőt, bölcsességet és optimizmust sugárzó Dr. Szilágyi Vilmos Tanár Urat. Kértük, hogy fogalmazza meg gondolatait, életvezetési filozófiáját, s életútja, tapasztalatai alapján adjon útmutatót a felnövekvő nemzedékeknek és a nevelésükért felelős felnőtteknek.

Dr. Szilágyi Vilmos szociál- és szexuálpszichológus válaszai a feltett kérdésekre

  1. Tisztelt Tanár Úr! Kérem szíveskedjék néhány mondattal röviden bemutatni önmagát, érdekes szakmai életútját és életvezetési filozófiáját.

Rövid önbemutatás. A 2. világháború vége felé 16 éves fiúként a nyilasok és németek sok társammal együtt kivittek Németországba, ahol hamarosan francia fogságba estem, s csak egy év múlva kerültem haza.  Érettségi után az ELTE bölcsészkarán tanultam filozófiát, majd pszichológiát (C.G. Jungról szóló szakdolgozatomat a Filozófiai Szemle publikálta).  Az 1960-as években ifjúságvédelmi felügyelőként dolgoztam, pedagógiai és irodalmi folyóiratokban publikáltam. Az 1970-es években felelős szerkesztő voltam a Tankönyvkiadónál, beindítottam a „Pszichológia nevelőknek” című könyvsorozatot, s megírtam a „Bevezetés a szexuálpedagógiába”(1973) című  tankönyvet, majd a nemiségtudományról szóló, további könyveimet, egészen 2016-ig.

  1. Mit mondana el elsősorban Dr. Szilágyi Vílmos a mai fiataloknak?

Üzenet a mai fiataloknak.   A sikeres életvezetés érdekében a magánéletre, az intim kapcsolatokra is fel kell készülni, és pedig a modern tudományos kutatások eredményeinek megismerése alapján (bár ez ma még nem szerepel a kötelező iskolai tanulmányok között). E sorsdöntő felkészülésért mindenki egyénileg felelős.

  1. Milyen küldetéstudatot érezve írt 31 könyvet, amelyekkel megalapozta szakmai rangját, tudományos hírnevét, s amely nívódíj alapítására inspirálta?

Hivatás és küldetéstudat.   Mivel ifjú koromban magam sem kaptam meg a sikeres magánélethez szükséges felkészítést, ez sok problémát jelentett számomra.  Ezért könyvekben kerestem a kivezető utat, de csak a 30-as éveimben sikerült eljutnom a nemiségtudományig.  Amelynek egyre mélyebb megismerése és művelése újszerű küldetéstudatot alakított ki bennem.  Ezáltal sikerült elősegítenem többezer ember magánéleti problémáinak megoldását könyveim és személyes tanácsadásaim segítségével.

  1. Mit, s kiktől kellene megtanulniuk-megszerezniük a mai gyerekeknek és fiataloknak az egészséges életvezetés, a kiteljesítő párkapcsolatok és a családok alapításának és sikeres összetártásának, valamint egymás tiszteletének készségeit?

A fontos ismeretek és készségek megszerzése?  Ma már nyilvánvaló, hogy nem elég a tizenéveseket egy-két előadással „felvilágosítani” és a felnőttkorig tartó önmegtartóztatásra buzdítani, hiszen már a kisiskolásokat is eléri a pornográfia. Ezért a korszerű magánélet és a nemi szerepviselkedés tanulását már kisgyermekkorban el kell kezdeni a családban, aztán pedig az óvodában és az iskolában.  Ehhez nemcsak a szülőket, hanem a pedagógusokat is ki kell képezni és megfelelő tájékoztatással, szak- és tankönyvekkel kell ellátni.

  1. Mérleget vonva eddigi életéből, mit üzen pályatársainak, s a magyar fiatalok neveléséért felelős vezetőknek?

Üzenem a köznevelés felelőseinek: Sürgős feladat, hogy a magánéletre nevelés terén is megszüntessük jelentős elmaradásunkat az Európai Unió nyugati országaitól, s az iskolai oktató-nevelő munka gyakorlatában mielőbb alkalmazzuk a szakemberek által kidolgozott nemi nevelési programokat.  Ehhez a leendő és már dolgozó pedagógusoknak ezeket kell elsajátítaniuk.

  1. Tanár Úr! Kérjük, röviden mutassa be a Szilágyi Vílmos Nívódíjat

A vázolt feladatok eredményes teljesítése újszerű hozzáállásés szemléletet igényel a köznevelés és a szociális munka szakembereitől.  A magas színvonal elérése csak komoly munkával lehetséges. Ezt szeretném elismerni azzal, hogy a „Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület” keretében évente kiosztandó nívódjat alapítok a legjobb eredményeket elérők számára.