Egyesületünk (progresszív vezető kutatók és az európai Magyarországért civil keretben tenni akaró értelmiségiek szervezetalakító és fejlesztő folyamatos tevékenysége nyomán) 20 éve létezik a nem szégyellnivaló európai nemzeti értékeink publikálása, a nemzeti tudomány európaivá tétele és a fiatal kutatók szolgálatában.

2023. január 31-én Egyesületünk Elnöksége meghatározta 20 éves szervezetünk jubileumi évének filozófiáját, éves ünnepi programjait, amelyek középpontjában az európaiság és Magyarország jövője a széteséssel fenyegetett, s szakadékokkal teli Európában áll.

A szervezetünkbe tömörült, Európáért és az európai Magyarországért továbbra is sokat tenni akaró többezer itthoni, határokon túli és szerte a világban dolgozó magyar humán- és reálértelmiségi tag, tiszteletbeli tag és támogató továbbra is folyamatosan egyértelműen jelezni fogja, hogy hogyan látjuk Európa és benne az európai Magyarország jövőjét, amelyet – egyik legnagyobb országos független civil szervezetként – alakítani is szeretnénk és meg is tesszük a 20 év alatt kikristályosodott, eredményes munkaformáinkkal


Egyesületünk – 20 évvel ezelőtti – megalakításakor az a cél vezérelt bennünket, hogy a szervezetünkben koncentrálódó hatalmas szellemi és szervezői erőforrásokat hazánk gyors európaivá alakításához és új tudós nemzedékek megszületéséhez hasznosítsuk. Az Egyesületünket alapító tudósok és tudományszervező szakemberek /közöttük Demetrovics János, Vámos Tibor, Simai Mihály, Daróczy Zoltán, Pataki Ferenc, Gergely János, Marx György, Görög Sándor, Katona Gyula, Pálfi Péter Pál, Pál Lénárd, Szabó István Mihály, Teplán István, Tétényi Pál, Vitiáner Pál akadémikusok, vagy pl. Paragh György, Kemény lászló, Bodó Miklós, Nékám Kristóf, Pados Gyula, Bánhidy Ferenc, Balogh Sándor, Erős Ferenc, Harmat György, Hamsovszki Szvetlána, Hunyadi János, Katona Ferenc, Kondorosi Ferenc, Koplányi Mária, Nagy Andor, Nemes Zoltán, Pólyi István, Szabó János, Vajda György, Vörösmarthy Dániel nagynevű orvosok, kutatók, gyakorlati szakemberek, továbbá Ranschburg Jenő, Czeizel Endre, Popper Péter, Buda Béla “médiasztár” tudósok, Magyari Béla űrhajós, s a legkülönféle tudományágak neves képviselői, továbbá akkor a fiatalabb korosztályokat képviselő jelenlegi elnökünk, és sokan mások/ megteremtették, megtartották, hangossá tették és folyamatosan fiatalítják és bővítik szervezetünket.

A szervezet megalakulása után a nemzetközi tudományos világból hamarosan tiszteletbeli tagjaink lettek Franz J. Mönks professzor, az Európai Tehetségtársaság elnöke (2003), András Ronai, az Izraeli Nemzeti Szinház-Habima örökös tagja, /aki a „Valahol Európában” című film Ficsúr névre hallgató szereplője volt/, (2003), a nagy nemzetközi hírű Prof. Dr. Andrzej Ossowski, aki az Egyesület megalakulása hírére személyesen jelentkezett hozzánk (2003) és 2005-ben pedig a Nobel-díjas Avram Hershko (Herskó Ferenc).

Az alapítók folyamatosan megújuló erősen eltökélt szándéka szerint e 20 év alatt sokszáz akciót, programot bonyolítottunk le hazánk európaiságának megalapozása és megerősítése érdekében. Az első években a terület-alapú szerveződésre és a kiemelt tudományos konferenciák szervezésére koncentráltunk. Később inkább a tudományos műhelyek munkájára helyeződött a hangsúly – az Egyesület társadalmi problémaérzékenységére épülő szakmai megoldáskereső tevékenységét fémjelezve.

Napjainkban a 17 műhely munkájára koncentrálás mellett rapid módon erősödik a regionális/tagozati szemlélet. Ennek nyomán folyamatosan újítjuk meg regionális központjainkat/tagozatainkat határainkon belül és kívül. A 20. évforduló kapcsán -az öt területi központunk mellé- hamarosan megalakul négy megyében működő tagjaink és szervezetein összefogása céljából a Kelet-Magyarországi Regionális Tagozatunk is. A „külföldön dolgozó magyar értelmiségiek HAZAvárunk” benneteket” program keretében 17 országban van szervezetünknek képviselete, vagy szervezete.
A 20 év alatt lebonyolított sok-sok általunk szervezett, 150-200 főket, köztük nagy szakmai neveket és (főleg az első években) az európai Magyarországért tenni akaró vezető politikusokat megmozgató tudományos tanácskozások közül csak néhányat említenénk meg.

Pl. „Tudásalapú társadalom” (2004), „Tudományosan megalapozott kormányzás” (2005), Európai tehetségkongresszus (társszervezésben, 2006), „Modernizáció, felzárkózás, tudásalapú kormányzás” (2007), vagy „Egészséges társadalom” (2008), „Gyermekek a média erdejében” (2009, „Tehetségfejlesztés a felsőoktatásban” (2011). Fontos megemlíteni „A felsőoktatásban tanulók és tanáraik személyiségét érő kihívások és kezelésük” (2011), „Értékteremtő közoktatás” (2012), és a „Fenntartható fejlődés” (2014) tudományos tanácskozásokat is. A tudományos konferenciákon elhangzottakról – korábban papíralapú, több mint tíz év óta pedig elektronikus – köteteket jelentetünk meg.

2005-ben indítottuk el tudományos műhelyeink friss kutatásaira épülő „Valóságtérkép” sorozatunkat, amelyben tíz kötetet /köztük pl. a kiterjesztett tehetséggondozásról, a szociális életképesség iskolai megalapozásáról, az egészséges társadalomról, a modernizációról, a testi-lelki harmónizációról szóló kutatásaink eredményeit leírókat/ jelentettünk meg. Nagy sikere volt és van az európai nemzeti értékeink bemutatását célzó „Hol a helyünk Európában?” könyv – sorozatunknak is.

A PEME küldetése teljesítését nagymértékben lehetővé tevő szakmai-segítő programsorozat egyik legsikeresebb munkaformája a fiatal kutatók – próbapályán folyó, idősebb neves kutatókkal való szakmai párbeszédet biztosító – prezentációs és gyors publikációs lehetőségeinek konferenciákon történő kiszélesítése. A PhD-s konferencia előadások és a kötetek megjelenése kapcsán elmondható „számok” objektive is jelzik ezirányú törekvéseink nagyfokú sikerességét. A fiatal kutatók konferenciáin az elmúlt 13 évben mintegy 1100 előadás hangzott el, ezek nyomán pedig több mint 11000 oldalon publikálhattak 26 kötetben a kutatómunkára készülő mesterszakos diákok és a doktori iskolákból jött PhD-s hallgatók. E széleskörű szervező és kiadói tevékenységben mintegy 600 (szakmájában elismert) egyesületi tag és pártoló tag vett részt. Őket hálás köszönet illeti meg az önzetlen sokéves segítő munkáért.

Egyesületünk küldetése és perspektívája (s hisszük, hogy az ország jövője) szempontjából is nagyon fontos a fiatal kutatók aktivitása, a megjelentetett írásaik tömege. Egyesületünk programjainak többsége értük van! Várjuk, hogy éljenek továbbra is mind többen a PEME biztosította tudományos lehetőségekkel.

Munkánk egyik központi eleme a kiemelten tehetséges fiatalok sikerességének segítése. Akadémikus, professzor, tanár, mérnök, orvos, fiatal kutató tagjaink tehetségesek körében tutori és mentori szerepet is ellátnak, tehetség tanácsadást és képzéseket folytatnak, konferencia- és publikációs támogatást nyújtanak fiatal tehetségek számára. Napjainkig tehetség-tanácsadásban 6600 fő, mentori támogatásban pedig összesen 1100 fő vett részt. Emellett 16 különös helyzetű tehetséges fiatal 54 publikációját jelentettük meg 2016-ban, s 18 mentorált–kutatásra épülő- tanulmányát 2018-ban. A mentor programokba bevontunk határon túli magyar fiatalokat is. A 2 programnak összesen csaknem 600 résztvevője volt. Szervezetünk Tehetségpont, 2 országos Tehetség-műhelyünk van, 2019-ben kezdtük el a „Kiterjesztett tehetséggondozás” többéves – határokon átnyuló – programunkat.

Számos partnerszervezettel együtt szerveztünk/szervezünk programokat. Közülük kiemelkedők voltak pl. az MTA-val 2015-ben együtt szervezett, az 1. világháború máig való hatásáról szóló, „Lelkesedéstől a kiábrándulásig” konferencia, a határokon túli szerveteinkkel együtt megvalósított, „Professzorok az innovatív fiatalokért”, vagy „Profi indulás, még profibb megérkezés” többéves mentori fejlesztő programjaink.

A PEME abból a társadalmi igényből született, hogy több ezer reál- és humán értelmiségi szakmapolitikai területen szeretne bekapcsolódni a jövő tervezésébe és építésébe.

A PEME Alapszabálya és a kialakult gyakorlat szerint az európai és a magyar értékek kapcsolataira, közvetítésére és bemutatására koncentrál elsősorban, különféle munkaformákon keresztül. Az Egyesület alkot, kidolgoz, átvesz, közvetít, véleményez és minősít, közkinccsé tesz alapvető értékeket. Szakmapolitikai és tudományos kontrolláló tevékenységet végez, szándéka volt a mindenkori kormány „lelkiismereteként” is működni. A PEME tevékenységét értékcentrikusan végezi, vállalja a politikai befolyástól mentes értékorientáció képviseletét, annak terjesztését. Egyesületünk az értelmiségiek érdekeinek védelmére is jogosítványokkal rendelkezik.

Az Egyesület saját tevékenysége lényegében elválaszthatatlan tagjainak sokirányú értékteremtő tevékenységétől, ami részben a szervezeten belül történik, részben a szervezet befogadja, „importálja”, és közvetíti, terjeszti, népszerűsíti a tagok és csoportjaik által elért eredményeket. Itt is fontos kommunikációs feladatsor lép be, hogy a szervezetben jelen lévő és fejleszthető tudásbázis aktivizálása, hasznosítása, közkinccsé tétele megtörténhessen.

A mára megizmosodott alapvető munkaformák a következők: alapkérdések koncepcionálása, kutatások, életesélyekkel, jövőtervezéssel kapcsolatos konferenciák interneten folytatott viták, országos és területi konferenciák, szűk körű és szélesebb szakmai bázist érintő szakmai viták, fiatal kutatók felkészítése a tudományos életre (e hónapban megtartjuk a XXV. PhD-konferenciát és júniusban kiadjuk a 27. kötetet is).

A hagyományos programjaink (tudományos kutatás és publikáció, konferenciák szervezése, európai integrációs projektek, az alapításunk óta csaknem 100 000 fiatal értelmiségit elérő segítő-tanácsadó országos hálózat működtetése, tehetséggondozás, pedagógusok mentori-animátori felkészítése, képességfejlesztés, stb.) mellett az elmúlt 10 évben a hangsúlyok eltolódtak, (legnagyobb részt saját erőforrásokra építve) új munkaformák alakultak ki. E programokban eddig több tízezren vettek részt itthonról és határainkon túlról. Folyamatosan bővítjük „az európai kultúrával rendelkező személyiség” fejlesztő programjainkat, s az önismereti-személyiségfejlesztő tréningjeinket, az életképességtréner és a tehetségtréner képzéseinket, valamint a képességfejlesztésre felkészítő speciális trénerképzésünket, s a 2016-ban elindított, a külföldön dolgozó magyar értelmiségiek számára szervezett „HAZAvárunk” programunkat.

Fejlesztő programjainkat kutatásokra építjük. Így a trénerképzéseinket, a kommunikációs (személyes) hatás és az életképességeket fejlesztő tréningjeinket is. Régóta célunk ezek országos kiterjesztése, ám sorban utasítják el jól kidolgozott pályázatainkat. A PEME, közösségek építését és fejlődését segítő trénerképzése a korábbi saját képzéseken kikristályosodott tematikai és módszertani alapokra épül. A résztvevők elsajátítják az önálló tréningvezetés és közösségi segítő tér építésének, s a képzési folyamat vezérlésének alapjait. A támogatottság hiányában sem mondunk le arról, hogy kiképzett trénerjeink tömege kovásza lehessen az országos segítő szervezetek közösségépítő trénerképzése kiteljesülésének. Jelenleg is szervezünk (saját forrásokból) országosan egyedülálló /életképesség-, tehetség- / trénerképzéseket.

Szervezetünk – immár 20 éve – abból a társadalmi igényből született, hogy több ezer reál- és humán értelmiségi szakmapolitikai területen szeretne bekapcsolódni a jövő tervezésébe és építésébe. Igy a megalakulásunk évében már részt is vettünk a nemzeti Európa-terv elkészítésében.

A PEME Alapszabálya és a kialakult gyakorlat szerint továbbra is az európai és a magyar értékek kapcsolataira, közvetítésére és bemutatására koncentrálunk. A nemzeti/európai értékteremtő munka alapvetően szakmai műhelyekben folyik.

Bárki csatlakozhat hozzánk, aki ezeket az értékeket, aktivitási formákat elfogadja és részt akar venni az értelmiség jövőt építő tevékenységének szervezésében.

Várjuk szeretettel!

Dr. Koncz István
A PEME elnöke

Budapest, 2023. április


A PEME tisztségviselői, elnökségi tanácsadói

1. ELNÖKSÉG

Ügyvezető Elnökség

Dr. Koncz István elnök

 • Dr. Demetrovics János akadémikus, alapító elnök
 • Dr. Simai Mihály akadémikus, általános tudományos alelnök
 • Dr. Fejes Zsolt tudományos alelnök
 • Dr. Pikó Béla tudományos alelnök
 • Dr. Kemény László nemzetközi tudományos alelnök
 • Dr. Egri Tímea innovációs igazgató
 • Dr. Mészáros Sándor jogi igazgató
 • Dr. Nagy László PhD-koordinátor, “Fiatal társadalomtudósok” mentor-program vezetője

Az Elnökség szakmai tagjai:

 • Dr. Börcsök Gizella PhD, szakmai műhelyvezető
 • Dr. Dobos László, szakmai műhelyvezető
 • Prof. Dr. Lóth László, szakmai műhelyvezető, 
 • Dr. Anikó Novák PhD, nemzetköz kapcsolattartó/Szerbia/
 • Dr. Ildikó Psenáková PhD, nemzetközi kapcsolattartó/Szlovákia/
 • Dr. Poór Zoltán Ferenc CSc, szakmai műhelyvezető
 • Dr. Sós Tamás PhD, hazai társadalmi kapcsolattartó
 • Prof. Dr. Szabó János DSc, tudományos műhelyvezető
 • Dr. Szabó János PhD, nemzetközi tudományos koordinátor /Dánia/
 • Virág Ádám drs., PhD-szekcióelnök
 • Lengyel Szilvia, új szakmai műhelyek koordinátora
 • Bátyai László, vezető képzési szakértő

A Kelet-Magyarországi Regionális Tagozat elnöke: Dr. Dobos László

“PEME (stratégiai) Tanácsadó Testület”

Dr. Simai Mihály akadémikus, Dr. Demetrovics János akadémikus, Dr. Koncz István, Dr. Fejes Zsolt, Dr. Kemény László, Dr. Zachár Lászlóó

2. A FEB elnöke: Pomázi Imre


Elnökségi tanácsadók, szervezeti képviselők:

 • Prof. Dr. Daróczy Zoltán akadémikus
 • Prof. Dr. Demetrovics Zsolt, az MTA levelező tagja
 • Prof. Dr. Orosz István akadémikus
 • Prof. Dr. Balogh András
 • Prof. Dr. Szabó János
 • Prof. Dr. Henryka Klimek /Németország/
 • Dr. Fürj Zoltán CSc
 • Dr. Fehér Zsuzsanna
 • Dr. Fekete Béla PhD
 • Dr. Herczegh Réka /Svájc/
 • Dr. Kazimierz Kochanski PhD /Lengyelország/
 • Dr. Riesz Mária PhD
 • Dr. Szabó János PhD /Dánia/
 • Dr. Szentistványi János PhD /Románia/
 • Prof. em. Dr. Zachár László
 • Halmágyi József Attila (Románia, Erdély)
 • Szilágyi Gábor