Történelem – Fiatal társadalomtudósok

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (PEME) hivatásának tekinti a fiatal doktoranduszok, egyetemisták és a felsőoktatásra készülő fiatalok segítését: ennek szellemében biztosít a szakmapolitikai műhelyünk előadási és publikációs lehetőséget a legfiatalabbaktól kezdve a doktori képzésben részt vevőkig.
Nem könnyű ma Magyarországon középiskolásnak, egyetemistának, doktorandusznak lenni. Ezért is fontos, hogy van egy szervezet, amelynek tudós tagjai, amellett, hogy a fiatalok szakmai érdekképviseletét is ellátják, nyitottak az új kutatási eredményekre és bátorítják a fiatalokat, legyenek kreatívak, mutassák meg magukat. Az oldott légkör, az egymás kutatásainak, elképzeléseinek szabad megbeszélése új utakat jelöl ki.
A „Történelem – Fiatal társadalomtudósok” elnevezés arra utal, hogy a történelmet nem önmagában nézzük, hanem széles társadalom-, kultúrtörténeti aspektusból közelítjük meg, az egyetemes összefüggésekre koncentrálunk. Fontos számunkra a múlt, mert csak ebből érthető meg a jelen és a jövő. Az egészséges identitás kialakítása – egyéni és társadalmi szinten egyaránt – elképzelhetetlen a múlt összefüggéseinek sine ira et studio feltárása nélkül.
A jövőben célunk nemcsak tudományos konferenciák szervezése és ehhez kapcsolódó kiadványok megjelentetése, hanem havi rendszerességgel szakmai estek rendezése is, ahol izgalmas társadalom- és kultúrtörténeti témákkal kapcsolatban tervezünk kötetlenebb interaktív előadásokat, beszámolókat, kerekasztalbeszélgetéseket, esetenként színházi monodráma jellegű előadásokat. Elismert szakemberek, művészek mellett szeretnénk, hogy a legtehetségesebb fiatalok is bemutatkozhassanak ilyen estek keretében.
Bízunk benne, a koronavírus alatti bezártságot egy soha nem látott kulturális pezsgés, kibontakozás követi, amelyben spontán tör felszínre a társadalmi empátia-szolidaritás és felelősségvállalás. Szeretnénk ebben a folyamatban, a saját eszközeinkkel, mi is tevékenyen részt venni, hogy az online térből egy valódi odafordulás történjen múltunk, s a másik ember felé.

Műhelyvezetők

Dr. Fürj Zoltán, Dr. Nagy László, Prof. Dr. Orosz István akadémikus, Prof. Dr. Balogh András, Prof. Dr. Nagy Péter Tibor, Anikó Dr. Novák, Buchmüller Péter drs., Kalucza Lajos, Lengyel Emese drs., Szilágyi Gábor

Természet-, Műszaki- és Földtudományok

A természet- és műszaki tudományok rendkívül széles területet ölelnek fel és viszonylagosan újnak számítanak az Egyesület szakmai műhely palettáján. A műhely alapfeladata – összhangban az Egyesület egyik fő céljával – a fiatal kutatók és doktoranduszok számára fórum működtetése, ahol találkozhatnak hasonló témákkal foglalkozó társaikkal, valamint bemutathatják eredményeiket, megvitatása céljából. Az egyes fórumokat a területek neves professzorai mentorálják. A műhely feladatai közé tartozik még a pályázatok támogatása és az elindított programokban való cselekvő részvétel. Munkáját több akadémikus is segíti.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Demetrovics János akadémikus, Prof. Dr. Daróczy Zoltán akadémikus, Prof. Dr. Andrzej Ossowski, Prof. Dr. Bártfai Pál, Prof. Dr. Lóth László, mag. Herpai János, Dr. Kovács Vilmos, Dr. Kádár Gyula, Dr. Peter Spenák

Orvostudományi és Egészségtudományi Szakmai Műhely

Szakmai műhelyünk mentori tevékenység végzésén keresztül kívánja támogatni azokat az Európai Bizottság által megfogalmazott kutatási és innovációs szakpolitikai célokat, melyek a nyitott tudomány rendszerének elterjesztését, a nyílt innovációt, és a tudományos világra történő nyitáspolitikát tűzték ki célul.
Ezen tudománystratégiai elképzelések hazai adaptálása során elsődlegesen az orvostudomány, valamint az egészségtudományok egyéb területein kutató fiatal kollégáink számára biztosítunk lehetőséget kutatási eredményeik tudományterületi szakmai értékelésében.
A felsőoktatási kutatások állam által végzett tervezői, szervezői és finanszírozási feladatait kiegészítő támogatásként – külső lektori tevékenység formájában – segítjük az orvos-, és egészségtudományi területen végzett kutatási eredmények publikálását a PEME tudományos szakmai és PhD konferenciáin, valamint lektorált kiadványaiban.
Szakmai közösségünk – mentori tevékenység formájában – lehetőséget biztosít a már aktívan kutatók, illetve a kutatást még csak tervezők számára is a hazai tudományos életbe történő bekapcsolódásra, mely további segítséget jelenthet a kutatói készségek elsajátításában és az egyéni kutatói pályafutás menedzselésében egyaránt.
Szakmai Műhelyünk működtetésének célja az orvostudományi és egészségtudományi felsőoktatási kutatásokban résztvevő kutatók kutatási eredményeinek szakmai-tudományos körökben történő terjesztése, publikációs produktivitásuk növelése, valamint a képviselt tudományágak közötti interakciók és mobilitás mutatóinak fejlesztése.

Műhelyvezetők

Dr. Pikó Béla, Dr. Fejes Zsolt, Dr. Boga Bálint, Dr. Fekete Béla, Dr. Henryka Drzymalska, Prof. Dr. Krizbay László, Dr. Kiss Tamás

Pszichológia és digitális világ

Egyesületünk küldöttközgyűlési határozata nyomán elindítottuk „A digitális kor és a személyiség, valamint a kihívások személyiségen belül való kezelése” programunkat. Koncepcióját egy korábbi tanácskozáson fogalmaztuk meg, amelyen jelen volt alapító akadémikus tagunk, Dr. Vámos Tibor, aki a program fővédnöki tisztét is elvállalta. Sajnos őt azóta elveszítettük, de a tervek elkészítésében még segédkezett. A megindult tevékenység szakmai vezetői és koordinátorai: Dr. Simai Mihály és Dr. Demetrovics János akadémikusok, Dr.Kemény László, Dr. Koncz István, Gál Dorottya drs., külföldről pedig Dr. Andrzej Ossowski akadémikus és Ildikó Dr. Psenáková.
A saját kutatások és eredmények közlése mellett a műhely szervezésében lehetőséget biztosítunk a témával foglalkozó kutató-, vezető intézmények és személyek számára is, hogy bemutathassák eredményeiket, kicseréljék tapasztalataikat, összehangolhassák munkájukat. Az itthoni és a határon túli fiatal tudósok bevonása mellett együttműködünk a külföldön dolgozó magyar kutatókkal is, közülük kértük meg Dr. Demetrovics Zsoltot, az MTA levelező tagját, hogy legyen a program szupervizora, nagyban segítve ezzel munkánkat.
E műhely küldetése az is, hogy a pszichológia területeiről a legfrissebb tudományos eredményeket közvetítse a (digitális) terepek, az alkalmazás felé, valamint, hogy a pszichológia e területei iránt érdeklődő és ezen a területen tanulmányokat folytató fiatal, tehetséges szakemberek számára egyrészt lehetőséget biztosítson kutatási eredményeik bemutatására fórumokon, publikációkban, másrészt tudományos mentori támogatást is nyújtson számukra a további fejlődéshez A műhely működésének fókusza, az adott, aktuális társadalmi helyzetre, problémára adott adekvát válasz megfogalmazása, és az ezzel kapcsolatos konkrét tudományos eredményeken alapuló módszertani javaslat körvonalazása az innováció mentén. A gyakorlatban megvalósítandó főbb működési formái: fiatal szakemberek mentorálása egyéni és csoportos módon, készségfejlesztő tréningek – előadások megtartása, szakmai fórumok – kerekasztal vitafórumok szervezése, publikációk biztosítása, szakmai közösség kialakítása, fenntartása, továbbá kutatások az innováció fókuszával.

Műhelyvezetők

Dr. Riesz Mária, Ildikó Dr. Psenáková, Dr. Koncz István, Prof. Dr. Kemény László, Dr. Szabó János, Dr. Egri Tímea, Dr. Urbán László, Gyermán György, Gál Dorottya drs.

Politikatudomány

A politikát sokan nem szeretik, mert nem könnyű eligazodni a történésekben, a folyamatokban és megérteni, hogy mi és miért történik, mi lesz a következménye. Sok tényezőt kell összehangolni, értékek és érdekek vannak, s főként személyek, akik “csinálják” a politikát. Mégis, mindenki “politizál”, gyakran “érzelmekkel” és kevésbé tudatosan.
Ebben a kusza világban egyedül nehéz eligazodni. Közösen sem könnyű, de talán, “több szem, többet lát” alapon sikeresebb lesz. Gondolkodjunk együtt a világról, a hazánkról, magunkról! Próbáljuk meg – beszéljük meg a fontos kérdéseket, gondolkodjunk együtt!
A politika „szurkolói” számára is szükség van a valóság tényszerű megismerésére. Ebben segíthet a politikatudomány művelőinek az a csapata, amely a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület keretében vállalkozik elemzések, viták megszervezésére, írások megjelentetésére, az együtt gondolkodás sikeressé tételére.
Egyre világosabban kirajzolódnak a világ fejlődését meghatározó új feltételek. Közülük is kiemelkedik például a tudományos-technikai forradalom kibontakozása; az országok többségének a vágya a békés együttélésre a hidegháború helyett; az interdependencia és az integráció globálissá válása; hogy a kapitalizmus gazdasági rendszere egyeduralkodóvá lett; miközben a kapitalizmus törvényszerűen elkerülhetetlen ciklikus gazdasági válságai áttevődtek az egész társadalmi-gazdasági rendszerre.
Ugyanakkor, egyelőre nem léteznek, vagy a közvélemény számára ismeretlenek, nincsenek összegyűjtve azok a tudományos eredmények és fejlesztések, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az egyes országok gyakorlati cselekvéseinek, a világ egésze produktív együttélésének globális folyamatai irányításához, s amelyek döntő befolyást gyakorolhatnának a korszakos problémák megoldásában. Nem jöttek létre azok az új társadalmi-gazdasági modellek és nemzetközi struktúrák, intézmények, amelyek biztosíthatnák a világ zökkenőmentes, rendszerszerű működését a globálisan integrált együttélés feltételei között.
A Politikatudomány Szakmai Műhely létrehozásának az a célja, hogy modern informatikai-technológiai eszközök felhasználásával megkísérelje ennek az űrnek a kitöltését. Azzal, hogy biztosítja a projekt részvevői között a kapcsolatot, olyan bázissal rendelkezhet, amelynek segítségével lehetővé válik valamennyi modern gondolatot tartalmazó adatbázis hasznosítása.
Az általa felvállalt célt azzal tudja elérni, hogy az új alapkutatásokba, az aktuális problémák megoldásához kidolgozott ajánlások megfogalmazásába és az ezekről folytatott vitákba folyamatosan részvételre invitál minden ismert kreatív gondolkodású tudóst és társadalmi közszereplőt.
A fő funkciója ennek az „agytrösztnek” az, hogy kezdeményezi az új gazdasági, államigazgatási, társadalmi és nemzetközi problémák feltárását, valamint ajánlásokat készít ezek megoldására.
A fő feladatai az alábbiakban összegezhetők:
• a meglévő progresszív gondolatok gyűjtése és elemzése, ezek terjesztése az érdeklődő kutatók, politikusok és mások számára főként az internet hasznosításával;
• új problémák feltárása és vita róluk virtuálisan, ill. a projektben részt venni szándékozók igénye szerint személyes találkozásokon;
• az előre látható folyamatok prognózisának, fejlődési pályájának értékelése, valamint a folyamatok irányításához szükséges döntési variációk kidolgozása.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Kemény László, Prof. Dr. Szabó János, Prof. Dr. Nagy Péter Tibor, Szilágyi Gábor, Erdős Márton drs.

PhD – Szekció, konferenciák

A PEME több oldalról is támogatja mind a PhD képzésben résztvevőket, mind a PhD iránt érdeklődő hallgatókat. Egyrészt lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók/fiatal kutatók részt vegyenek a fél évente megrendezett tudományos konferenciánkon. Ennek keretében bemutathatják kutatási témájukat attól függetlenül, hogy hol járnak a tudományos kutatás folyamatában. Vannak kutatók, akik már egy teljes kutatássorozat eredményét prezentálják, és vannak olyanok is, akik még az információgyűjtő fázisban vannak. A konferenciák során láthatják, hogy más kutatók milyen módszerekkel dolgoznak, illetve a szakmai tanácsok révén javaslatokat kaphatnak arra vonatkozóan, hogyan lehetne tovább haladni a kutatásban, s azt mivel lehetne kiegészíteni. Az sem mindennapi, hogy a fiatalok kutatásairól elismert tudós, vagy éppen egy akadémikus mond – kötetlen beszélgetés közben – véleményt.
A konferencia keretében lehetőség van a tudományos publikációra is, melynek révén lektorált tanulmánykötetben jelentethetik meg írásaikat a résztvevők. Ez a doktori iskolák többségében hazai lektorált publikációnak számít. A külföldi résztvevők angol nyelven is megjelentethetik tanulmányaikat.
Ezentúl minden évben (kétévente) indulnak különböző pályázatok, melybe PhD hallgatókat is bevonunk. A legfontosabb hozadéka a PEME-Elnökség PhD- szekciójának a szakmai közösség, melynek révén egyrészt lehetőség van szakmai együttműködésre, melynek során a kutatók-hallgatók tudják támogatni egymást ötleteikkel. Másrészt azért hasznos, mert a „madarat tolláról…” közmondás a tudományos berkekben úgy hangzik, hogy „tudóst a kutatási területéről…”. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a későbbiek során kellene egy adott témában szakértőt keresni, akkor az illető tudhatja azt, hogy kihez érdemes fordulni.

Műhelyvezetők

Dr. Szabó János, Virág Ádám drs., Dr. Koncz István, Dr. Sós Tamás, Szova Ilona országos koordinátor, instruktor: Dr. Egri Tímea

Pedagógia. Felnőttképzés. Andragógia. Pedagógiai informatika

Műhelyvezetők

Dr. Dobos László, Dr. Poór Zoltán Ferenc, Dr. Zachár László prof. emeritus, Ildikó Dr. Psenáková (Szlovákia), Bátyai László, Dr. Lestyán Erzsébet, Hajnalka Dr. Sárkány (Szerbia), Gyermán György

(SNI) Sajátos nevelési igényű gyerekek – gyógypedagógia

A szakmai műhely célja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, azaz a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai kutatásokban való közreműködés, tanácsadás, fejlesztés.
A szakmai műhely tagjai olyan gyakorlatban is dolgozó szakemberek, akik tanácsokkal látják el a szakmában dolgozó óvodapedagógusokat, pedagógusokat, pedagógiai munkát segítő szakembereket, valamint fontosnak tartják az érintett családokkal való aktív kapcsolattartást is. A műhely a tudományos kutatások mellett fontos hangsúlyt fektet az érzékenyítésre, hogy mindenki elfogadja és megértse, hogy minden gyermek egyenlő, de nem egyforma.
Ehhez fontos a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásának, társadalmi integrációjának az elősegítése, támogatása, amely a műhely egyik fontos célja. Hangsúlyt fektetünk továbbá a különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatásával, nevelésével kapcsolatos speciális módszerekre, a pedagógusokat segítő különböző speciális értékelési technikákra, jó gyakorlatokra is.

Műhelyvezetők

Dr. Dobos László, Dr. Egri Tímea, Slama Györgyné Dr. Börcsök Gizella, Dr. Nagy László, Dr. Nagyné Berke Mónika, Dr. Urbán László, Babik Tamás

Közgazdaságtan

Műhelyvezetők

Dr. Simai Mihály akadémikus, Dr. Bábosik Mária, Pintér Nikolett drs, Pomázi Imre, Hubai Henrik

Jogtudomány, érdekvédelem

Műhelyvezetők

Dr. Mészáros Sándor, Dr. Kispál Beáta, Dr. Gulyás Kálmán, Dr. Dobos László, Dr. Tóth Erika

Szociológia, szociális munka, szociálpolitika – szociális képzések

A szociális képzések széleskörű palettáját tömörítő műhely abból a célból jött létre, hogy teret biztosítson azon érdeklődőknek, akik érzékenyek a különböző társadalmi kérdések és szociális problémák iránt. A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, szakmai kapcsolatrendszere által lehetőséget biztosít mesterszakos és PhD képzésben részt vevő hallgatók számára, hogy tudományos konferenciákon ismertessék a szociológia területén nyert új tudományos eredményeiket.

A szakmai műhely összefogja a szociális képzésen tevékenykedő egyesületi tagokat és olyan tágabb szakmai kapcsolatrendszert alakít ki, ahol külön szekcióval szerepelhetnek a hagyományt teremtő, évente – többször – megrendezésre kerülő PEME PhD konferenciákon. A műhely célja, olyan szakmai együttműködésen alapuló kapcsolatrendszer kiépítése és bővítése, ami a szociális képzések mellett közösségi teret biztosít a társadalomtudományok területén kutatók számára tudományos eredményeik megvitatására. A fiatal szakemberek elsősorban az éves konferenciákon ismerik meg a szociológia új kutatási eredményeit, de e mellett további interaktív programokkal, előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel szeretnénk a szakmai műhely életét fellendíteni.

Műhelyünk – a Képzési Bizottsággal közösen – koordinálja a PEME számára államilag engedélyezett, a szociális szférában dolgozóknak credit – pontokat jelentő „Életképesség-tréner” továbbképzést.

A mentorprogramunk kialakításával azt célozzuk meg, hogy a tapasztalt, széleskörű szakmai kompetenciákkal rendelkező tagok – egy-egy fiatal doktoranduszt, vagy doktori képzésre készülő hallgató mentorálásával – elősegítsék a következő generáció szakmai utánpótlását. A kutatásokba való bekapcsolódással a fiatalok részére szakmai fejlődési perspektívát kínálunk, ami megfelelő alapot biztosít a tudományos pályára készülő, fejlődni akaró doktoranduszoknak, doktorjelölteknek.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Szabó János, Buchmüller Péter drs., Dr. Sós Tamás, Virág Ádám drs.

Tehetség-műhelyek, tehetségfejlesztés

A tudományos tehetséggondozás esetében már nemcsak a szakmai fejlesztésnek kell szerephez jutnia: legalább olyan fontos – ha nem fontosabb – a személyiségfejlesztés. A felsőoktatásban meglehetősen nagy létszámú az a hallgatói réteg, amely ugyan kiváló kognitív kapacitással rendelkezik, mégsem ők jelentik a tudományos utánpótlást. Ugyanis a tudományos tehetség kibontakozásához nemcsak intelligencia kell. Egy hazai kutatás alapján alapvető tényező ehhez a pályához még a kíváncsiság, a kitartás, és az önállóság. Számos definíció – főleg a felsőoktatási színtéren – fogalmazza meg úgy a tehetséget, hogy az a hallgató a tehetséges, akinek az egyetemi tananyag nem elég, hanem a képzés akkreditációjában leírtakon kívül még valami többre vágyik. A PEME konferenciái, workshopjai, tréningjei tökéletes alkalmak erre.
Természetesen nem lehet bárkiből tudós, mert nem mindenki való erre a pályára: nem a képességei miatt, nem az eredményei miatt, hanem mert nincsen meg benne az úgynevezett „kutatói személyiség”, aminek révén éveken át intenzíven érdeklődik egy adott téma iránt, és mindent megmozgat, hogy ezt minél jobban megismerje, kikutassa, kikísérletezze. Természetesen a semmiből nem lesz valami. A PEME nem is arra vállalkozik, hogy bárkiből tudóst csináljon. Hanem arra, hogy a különböző szakmai programok (workshopok, konferenciák, tréningek) révén a fiatalok már egyetemi hallgatóként megismerkedhetnek „testközelből” a tudósok munkájával, és így fel tudják térképezni, hogy hosszútávon illene-e ez hozzájuk.

Műhelyvezetők

Gajda Attila, Dr. Szabó János, Dr. Bábosik Mária, Dr. Egri Tímea, Dr. Koncz István, Dr. Lestyán Erzsébet, Dr. Berzeviczy Ágnes, Sz. Pálkövi Mária

Szervezés, szervezet- és arculatépítés, menedzsment

Műhelyünk elsősorban a tudományos pályát választó fiatalok szerepléseihez kíván segítséget adni. A fiatal kutatók tanulmányait, dolgozatait a mondanivalójában elsősorban a szervezeti tevékenység, mint a külvilág felől egységes entitásnak látszó jellemzők elemzésérére várjuk. Ennek része a szervezet hivatása (küldetése, stratégiája), illetve azoknak a kompetenciáknak az áttekintése, amelyek a kutatás tárgyát képezik. Többféle kompetencia-modell használható, amelyek a szervezeti tudást , a társas viszonyokat mutatják be, s a munkahely (a szervezet) életének ciklusával foglalkoznak. Nagyon lényeges az, hogy milyen hatékonyság- növelő tényezők jelennek meg a szervezetben és ennek a klasszikus modelljei például 360-fokos vizsgálatok.
A többi tényezők leképezését is várjuk: a szervezet társas kapcsolatokból áll: ezeket a társas kapcsolatokat hasznos elemezni és kimutatni. Ezeknek a működését, illetve a számos jellemző közül a kutatás tárgyát képező vizsgálatokat. Hasznos, ha komplex, átfogó, a szervezet egészére ható szervezetfejlesztési folyamatot mutatnak be. A kutatások lehetnek modellező vagy empirikus jellegűek és minden esetben fontos az a bizonyítás, ami a kutatásnak a tárgyát képezi és a gyakorlati megvalósításra történő utalások.
Az hasznos, ha a szerző be tudja mutatni egy komplex a szervezet egészére kiterjedő szervezet fejlesztési OD folyamat minden elemét.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Habil Lóth László, Dr. Koncz István, Dr. Bittó Renáta, Simon Balázs

„HAZA-várunk” és „Profi indulás” határokon átnyúló programok

Nemzetközi kapcsolatok az Európai Magyarországért
Dr. Koncz István – Dr. Fehér Zsuzsanna (HAZA-várunk program)
Julius Toth Dr. (Brüsszel) – Dr. Zielinszky Dénes és Przemyslaw Symczak (London) – Nóra Dr. Frank (Párizs) – Dr. Pásztorffy Anna (Aachen-München) – Ildikó Dr. Psenáková, (Szlovákia) – Anikó Dr. Novák (Szerbia) – Dr. Beöthy Ádám (Románia) – Dr. Kemény László (Oroszország, Ukrajna) – Anton Dr. Kadmon (Izrael) – Dr. Viktor Fendel (Ausztria) – Prof. Dr. Henryka Klimek (Németország) – Lucyna Dr.  Bialow (Lengyelország) – Prof. Dr. Lara Kochan (Prága) – Dr. Szabó János (Dánia)

Képzési Bizottság

Bátyai László, Dr. Egri Tímea, Dr. Nagy László, Pomázi Imre, Virág Ádám drs., Dr. Szabó János, Dr. SósTamás, Gábor Edina, Ildikó Dr. Pšenáková, Anikó Dr. Novák, Dr. Fehér Zsuzsanna, Sándor Marianna, Veszprémi Erzsébet, Harmati Éva, Kovács Anna

Elérhetőség

E-mail: elnok@peme.hu

Telefon: 36-30-494-8456 (elnök)

Székhely és postacím: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.