„Professzorok az innovatív fiatalokért”
cimmel,

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  és a Nemzeti Tehetségprogram által segített egyéves programot indítottunk 2017. július 1-től (a pályázati azonosító: NTP-PKTF-17-0016 volt).

A Professzorok az innovativ fiatalokért” szakmai program 2018. június 30-ig tartott, amelyet –küldetése szellemében- kettős céllal szervezett meg Egyesületünk. A PEME, mint a legnagyobb országos értelmiségi szakmai támogató és érdekvédelmi szervezet, megalakulása (2003) óta különös hangsúlyt helyez a fiatalok – felnőttekkel, mentorokkal közös – felkészítésére a XXI. század valóságának rájuk váró kihívásainak felismerése és kezelésése érdekében. Ennek szellemében pályáztunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram — határokon tuli magyar fiatalok bevonását is lehetővé tevő – 2017-es támogatására. A remélt támogatást megkaptuk.

A következőben szeretnénk érzékeltetni a végzett munkánk sokszínűségét.

A szakmapolitikai műhelyeink közötti széles szakmai együttműködéssel kidolgozott egyéves programunk elsődleges célja a 14-20 éves korosztály ön-menedzselő, konfliktuskezelő-megoldó, innovációs és vezetői készségeinek fejlesztése volt. Ugyanakkor célunk volt az is, hogy a 16-35 éves korosztály számára önmenedzselést, önhatástudatot, sikeres én-prezentációt, innovatív gondolkodást, s a társadalmi felelősségvállalásra motiválást és arra való szocializációs lehetőségeket is biztosítsunk.

A gyakorlatias-készségfejlesztő, két fő és 4 mellékprogramot tartalmazó elképzelésünkkel többmiliós támogatást nyertünk, így 2017 júniusától elkezdtük a programba bevonható fiatalok keresését, itthon és a régi Magyarország területén. Sok látókörünkbe került fiatal megfelelt a pályázati kritériumoknak. Végülis itthonról 10, a határokon túlról pedig további 4, 16-35 évek közötti fiatalt választottunk ki a műhelyekben történő felkészítésekre, az iskolai előadások tartására és a jövőbeni tréningcsoportok vezetésére. Mintegy 50 iskola is jelentkezett a felhívásunkra azzal a céllal, hogy a 14-20 diákjaik számára kérnék az előadásokkal és tréningekkel történő felkészítést. Közülük 10 itthoni, 1 szlovákiai, 1 szerbiai és 1 romániai oktatási intézményt (iskolát és kollégiumot) választottunk ki. Ezek mellett Debrecenben, Budapesten, Miskolcon, Szolnokon és Szeghalmon városi szintű tréningcsoportot is meghírdettünk. Végül is a tervezett 212 diák helyett csaknem félszáz résztvevője volt a programjainknak. Szívesen látogatták az előadásokat idősebb diákok és a diákcsoportok foglalkozásait tanárok és szülők is.

Mindkét programelem megvalósításába határon túli fiatalokat (Szlovákiából, Újvidékről és Romániából) is bevontunk. A résztvevők az ön-menedzselést (azon belül a stratégiai tervezést, időmenedzsment eszközeit, személyiségbeli sikertényezők,s kapcsolati tőke felmérést, benyomásmarketinget, siker- és kudarckezelést, konfliktusmegoldást,stb.), az innovációs készségeket (azon belül a kreativitást és a prezentációs technikákat), illetve a vezetői készségeket (feladat meghatározás és kiosztás, csoportszervezés, motiválás, döntés, interperszonális konfliktusmegoldás, stb.) egyéni, páros és kiscsoportos feladatok révén gyakorolták.

A személyiségfejlesztést játékos önismereti gyakorlatokon keresztül oldottuk meg, mely gyakorlatok középpontjában az innovatív tevékenységgel kapcsolatos önismereti, önértékelési, én-konfliktusmegoldási kérdéskörök álltak (pl. Alkalmas vagyok-e innovatív tevékenységre? Mik az erősségeim, melyek a gyenge oldalaim ezzel kapcsolatban? Milyen erőforrásokkal rendelkezem a konfliktusok felfedezése és megoldása terén? Hogyan tudom magamat hitelesen és sikeresen eladni? Mely készségeimet kell erősíteni ahhoz, hogy sikeres vállalkozóvá válhassak ?,stb.).

A 16-35 éves fiataloknak saját személyiségük (ön)feltérképezéséhez, az önmenedzelési, vállalkozási készségeik fejlesztéséhez, valamint a 14-20 évesek körében végzendő előadásaik megtartásához és a játékos tréningek levezetéséhez digitális háttéranyagot adtunk. Minden fiatal mögött ott áltak a mentoraik, segítettek a felkészülésben, a két nemzetközi tudományos konferenciára tervezett előadásaik megtervezésében, kutatási téma találásában, a kutatás megszervezésében, illetve tanulmányaik megírásában.

Az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkező problémák megbeszélésére workshopokat, vitafórumokat, gyakorlati megoldási modellezéseket, filmklub jellegű találkozót szerveztünk. A résztvevő fiatalok neves gazdasági szakember előadása és tréneri tevékenysége segítségével ismerkedtek meg az innovációs környezet sajátságaival és szereplőivel. Igy a bevont fiataloknak közvetlen konzultációs lehetőséget teremtettünk a téma nemzetközileg elismert szaktekintélyével. Ezzel a cél a következő volt: gyakorolhassák az üzleti kommunikációt és tervezést, nemzetközi kitekintést kapjanak a fiatalok, s elsajátítsák az innováció üzleti tervezési és közlési metódusait. A műhelymunkákban igyekeztünk gyakorlati tudást adni az ötlettől – a piackutatáson és a termékfejlesztésen át – a vállalkozás felépítéséig és a termék piacra viteléig tartó folyamatról.

Mindezekkel párhuzamosan folyt az érdeklődők ráhangolása a társadalmi felelősségvállalás alapkérdéseire és a náluk fiatalabbak körében tartandó előadások megtartására történő felkészítése. A 16-35. éves korcsoportba tartozó fiatalok által megvalósított projekt kiemelt tartalmi elemként kezelte a társadalmi felelősségvállalást. Az alkalmazott tevékenységek, módszerek a következők voltak: előadás meghallgatása a társadalmi felelősségvállalásról, vázlat készítése egy fiktív cég vállalati társadalmi felelősségvállalási lehetőségeivel kapcsolatban. A programba bevont 14-20. éves korosztály számára a 16-35. éves korosztályba tartozóknak osztályfőnöki órákon, előadásokon kellett érvelniük a társadalmi felelősségvállalás szükségességéről, fontosságáról és lehetőségeiről, s előadások, esetismertetések és tréningek során (a mentor-trénerek által irányítottan), általuk eljátszott esetjátékok révén mutatták be a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét.

A pályázatban a PEME szakmapolitikai műhelyeiben tevékenykedő vezető szakemberek közül 6 mentor vett részt, akik közvetlen formában többnyire 2-2 fő 16-35. év közötti bevont fiatallal tartották a kapcsolatot (érzékenyítették őket a témára, szakmai és személyi támaszt nyújtottak, szakmai kapcsolatrendszerükkel is támogatták, s felkészítették őket a prezentációs feladatok ellátására); közvetett formában pedig a bevont 14-20. éves korosztályt is segítették.

Összegezve a program eredményeit, elmondhatjuk, hogy nagyon szép és sikeres pályázati évünk volt.

Az I. Főprogramban a 14-20 éves diákok közül több mint 300 fő /közülük száznál is több határon túli magyar fiatal/ aktívan részt vett a számukra Debrecenben, Miskolcon, Egerben, Szolnokon, Szeghalmon, Pécsett és Budapesten -valamint Érsekújvárott, Zentán és Déván- tartott előadásokon és tréninggyakorlatokon.

A II. Főprogramban pedig a 16-35.év közötti 14 mentorált fiatal teljesített kiválóan. Amellett, hogy előadásokat tartottak a náluk fiatalabbaknak, vállalkozói személyiségtérképet készítettek saját magukról, üzleti tervet állítottak elő, én- és poszterprezentációkat készítettek, kutatást szerveztek és vittek végig, majd ennek eredményeiből tanulmányt írtak. Írásaik egy elektronikus kötetben, illetve kibővülve a mentorok írásaival, s a PEME innovációs stratégiájának bemutatásával „Felkészülés (együtt) a XXI. század kihívásaira” címmel, lektorált, ISBN – számmal ellátott – nyomtatott könyvben jelentek meg. Mindezeken kívül mindenki hazavitte hátizsákjában a közös munkában eltöltött év „együtt biztosan sikerül” többletét.

Mindez így nem valósult volna meg támogatóink nélkül!

Fontos megismételni azt, hogy a program sikere nagyban múlott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram anyagi támogatásán. Hasonlóképpen Egyesületünk részéről Szova Ilona országos koordinátor és Simon Balázs áldozatos tevékenységén, Dr. Mező Ferenc főszerkesztőnek a Különös Bánásmód folyóiratban nyújtott – nyilvánosságot biztosító – segítségén, a nyitott iskolavezetőkön /kiemeljük közülük az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium vezetőjét, Gönczi Sándor igazgató urat/, s a résztvevő fiatalok és a mentorok példaértékű együttgondolkozásán és együttműködésén. Külön köszönet illeti azokat a társ-mentorokat, akik a határon túlról is segítették munkánkat. Az ottani sikereink nagyrészt Dr. Ildikó Psenáková, Gajda Attila, Andrea Kende és Virág Ádám szervező munkájának köszönhetők.

Egyesületünk Elnöksége nevében mindenkinek nagyon köszönöm:

Dr. Koncz István, elnök

 

Az egyéves produktumok sokszínüségét a résztvevők által közösen készített

ProgramFILM

mutatja be

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
Felkészülés (együtt) a XX I. század kihívásaira 3 MB