Egyesületünk – 20 évvel ezelőtti – megalakításakor az a cél vezérelt bennünket, hogy a szervezetünkben koncentrálódó hatalmas szellemi és szervezői erőforrásokat hazánk gyors európaivá alakításához és új tudós nemzedékek megszületéséhez hasznosítsuk.
A PEME küldetése teljesítését 20 éve nagymértékben lehetővé tevő szakmai-segítő programsorozat egyik legsikeresebb munkaformája a fiatal kutatók – próbapályán folyó, idősebb neves kutatókkal való szakma párbeszédet biztosító – prezentációs és gyors publikációs lehetőségeinek konferenciákon történő kiszélesítése. A PhD-s konferencia előadások és kötetek megjelenése kapcsán elmondható „számok” objektíve is jelzik e irányú törekvéseink nagyfokú sikerességét.

Nagy érdeklődés mellett tartottuk meg április 27-én a Fiatal kutatók, doktoranduszok XXV. nemzetközi PEME konferenciáját Budapesten. A tudományos tanácskozást megnyitó Dr. Koncz István, a PEME elnöke megemlékezett az Egyesület -húsz évvel ezelőtti- megalakulásáról, az eltelt húsz év sok-sok eredményéről /közöttük a Nemzeti Európa-terv elkészítésében való részvételről, a “Hol a helyünk Európában?” kutatás- és kiadvány sorozatról, a “Hazavárunk” és a PhD-konferencia programok folyamatos működéséről, eredményeiről, a tehetség-mentori-, a PIF (Professzorok az Innovatív Fiatalokért), vagy a “Profi indulás-még profibb megérkezés” nemzetközi többéves programjaikról/, megemlítette, hogy állami támogatást pályázati úton is csak ritkán (néhányat a tehetségpályázatoknál) kapnak, profi pályázatok ellenére sem. Többször, így az idén is előfordult, hogy a 4,8 milliós pályázatnál, amelyben Európában egyedülálló programot terveztek a hazai és a határokon túli magyar civil szervezetek számára, arcpirítóan 150 ezres támogatást ajánlottak fel.

Az elnök köszöntötte a konferencián 32 témakörben előadó fiatalokat (közöttük a Szerbiából, Szlovákiából és Romániából jelentkezőket), és az e napi munkát opponensként, majd a kiadvány elkészítését lektorként segítő önzetlen vezető kutatókat, s megköszönte a központi stáb profi konferencia előkészítő munkáját. A 15 év konferenciasorozat imponáló számaival érzékeltette eddigi ilyen irányú tevékenységüket: csaknem 1200 fiatal tudós adott elő és jelentette meg az Egyesület segítségével – csaknem 12 000 oldalnyi tanulmányt publikáltak 26 kötetben – a kutatómunkára készülő mesterszakos diákok és a doktori iskolákból jött PhD-s hallgatók. E széleskörű szervező és kiadói tevékenységben mintegy 600 (szakmájában elismert) egyesületi tag és pártoló tag vett részt. Őket hálás köszönet illeti meg az önzetlen sokéves segítő munkáért.

Az elnök részletesen ismertette a XXV. Konferencia programját, majd bevezette a a plenáris ülés előadását, melynek előadója és címe a következő volt: Dr. Bittó Renáta /jogász, protokoll és viselkedés kultúra szakértő/: “Nem elég profinak lenni, annak is kell látszódni/látszani!” A nagy érdeklődést kiváltó előadás után szekció-ülések következtek, melyek témáit, légkörét, eredményeit a következő néhány (szekció-elnöki és előadói véleménnyel), illetve fotókkal érzékeltetjük. /Az előadások nyomán véglegesített tanulmánykötetet június végén Honlapunkon már olvashatják a résztvevők és az érdeklődők./


Az I. szekció munkájáról Prof. Dr. Nagy Péter Tibor szekció-elnök rövid összegzését olvashatjuk először:
“A szekció minden tervezett előadása megtörtént. Az előadás-időket tartottuk, az opponensek általában kihasználták a számukra biztosított időt. Viszontválaszra kevés volt az idő, időnként a teremben e miatt enyhe feszültség volt érzékelhető. Jól felkészült előadókat és támogató opponensi véleményeket hallottunk. Az ülés után a terem előtt álldogálva az elnök és a hallgatók még jó fél órát beszélgettek a PhD-képzés magyarországi és európai jellemzőiről, visszásságairól, illetve a jelenlegi nemzetközi politikai és katonai helyzetről. Tematikusan alapvetően történész, illetve történeti néprajzos, történet-szociológus, gazdaságtörténeti témák voltak, egy pszichológus téma lógott ki erősen, de témájának jellege (párkapcsolat…) fenntartotta az ebben idegen közönség érdeklődését is. Volt egy probléma is: rövid áramszünet után a rendszer nem indult azonnal újra, de Czinege József előadó kiválóan megoldotta a ppt-prezentáció nélküli előadást. A bizottsági tagok és a hallgatók kívánságának (ki jöjjön előbb vagy később) eleget lehetett tenni. Így minden hallgató meghallgathatta az opponensét. A hallgatók politikai-világnézeti attitűdjei természetesen konkrétan nem vitattattak meg, de egyetlen olyan elem sem volt, ami a PEME általános irányultságát, értékcentrikusságát sértené. A turánizmussal kapcsolatos előadás meta-reakciójából világos volt, hogy a hallgatók legalábbis erős iróniával viseltetnek a huszadik század zavaros koráramlataival szemben. A bírálatok – ha jegyben fejezhetnénk ki azokat) ki – 3-s és 5-s között változtak volna, durva hibára senki nem mutatott rá. A legjobb előadásnak azt hiszem (bár ezt nem vitattuk meg) Czinege Józsefét értékeltük.”


“A II. szekció ( elsősorban orvos-tudományi, pszichológiai, pedagógiai) programját meglátva tartottam attól, hogy a rendkívül divergáló témák miatt az előadások csak a résztvevők különböző, kisebb csoportjai számára lesznek érdekesek, s a megbeszélés “széthullik”. Örömmel tapasztaltam, hogy mindenkinek sikerült közérthető módon megfogalmaznia mondanivalóját, s a teremben nemcsak az elvárható udvariasság csendje, hanem valódi érdeklődés is észlelhető volt. A más szakterületekre vonatkozó kérdések arra utaltak, hogy a rendezvénynek sikerült a – polihisztorság óhatatlan megszűnése ellenére – a tudományos gondolkodásban a közös elemeket, a megismerés iránti igényt, az eltérő szakterületek fontosságának elfogadását elérnie. Mindenkinek nagyon köszönöm az előadását és az opponensi munkát.(dr. Pikó Béla, a 2. szekció elnöke)”

“Tisztelt PEME Elnökség!

Köszönöm, hogy részt vehettem a tegnapi konferencián. Külön szeretném kifejezni a köszönetemet dr. Dobos László úrnak az opponensi véleményéért, dr. Poór Zoltán úrnak a hasznos tanácsaiért és dr. Pikó Béla úrnak a szekció vezetéséért és a baráti hangulat megteremtéséért.

Üdvözlettel:
Busa Csilla” /előadó/


A XXV. Nemzetközi PEME PhD-Konferencia III. szekciójában bemutatott dolgozatok:
Bognár Bálint György : “Tárgyaink tükrében – az vagy, amid van” c. dolgozata a tárgyi kultúra és a személyiségi specifikumok egymásra vonatkozásait vizsgálta, mindenekelőtt szociálpszichológiai módszerekkel…
Burány Judit Rita “A tetoválás és egyéb testmódosítások szerepe a harci stressz csökkentésében” c. dolgozata egy világdivat és a testmódosítások összefüggéseit elemezte.
Domokos Tatjána “Gurson modell for dual phase steel” c. dolgozatát online mutatta be, metallurgiai szakszerűséggel..
Dömény Balázs “Táplálékkiegészítők és étrend módosító kifejezések nemzetközi kutatási trendjeinek vizsgálata” c. dolgozatát ismertette gasztro-tudományos módszerekkel..
Dr. Takács István “Az agrártársadalom helyzetértékelése empirikus eredmények alapján” c. dolgozatát stratégiai és jövőkép generálási igénnyel elemezte.
Kovács Márió a fémhabok végeselemes szimulációjáról szóló dolgozatát a mesterséges anyagok előállítási és kontroll- szempontjaiból vonta vizsgálat alá…
Kovács-Magosi Orsolya “A Lázadással megmentett bolygó” c. dolgozatában a környezetvédő mozgalmak proteszt potenciálját online vette vizsgálat alá.
Kulbert Gábor “A gasztronómia szerepe a vidéki túrizmusban Magyarországon” cím alatt igényes feltérképezését hajtotta végre a hazai gasztro-turizmus jelenségkörének.
Pintér Nikolett az Egészséges Szervezet modell statisztikai módszereinek szisztematikus ellenőrzését végezte el.
Ruff Tamás “A magyar fiatalok migrációs mintázata” c. dolgozatában annak az ország gazdasági versenyképességére gyakorolt hatását vizsgálta.
Horváth Claudia Gabriella a hazai vállalatok innovációs potenciáljához gyűjtött statisztikai jellegzetességeket..

A dolgozatok bemutatása során a jelöltek nagyfokú aktuális probléma-érzékenységről tettek tanúságot, a vállalt kutatások mindegyike az innovációra nyitott, a társadalmi tendenciák felé szenzitív figyelemmel kezelte választott témáját. Az opponensek kiváló vitairányításról tettek tanúságot, a hangulatot mindvégig alkotó szellemű kreativitás jellemezte….
/Prof. Dr. Szabó János DSc., szekció-elnök/