A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület Valóság-térkép címmel sorozatot indított. A 10 kötetre tervezett “háttértanulmány” sorozat fő célja a diagnózis állítás, az európai nemzeti értékek számbavétele és kommunikálása, a tudományos világ és az operatív innovatív humán és, reál értelmiség alkotó energiáinak mozgósítása a Nemzeti Európa Terv elkészítésében.

Az Egyesület küldetésének tekinti a szellemi tőkék integrálás át, a kitörést/felzárkózást lehetővé tévő egyéni tudások publikált és hasznosuló értékké válását, valamint a megoldások tudományos alátámasztását. Szakmapolitikai műhelyeiben tevékenykedő tudományos és gyakorlati tapasztalattal rendelkező profi szakemberek e kötetekkel is jelzik az országnak, a Kormánynak és Európának a meglévő nemzeti értékeinket, és operatív részt vállalnak azok feltárásában és a kollektív hasznosulás útjának keresésében.

Dr. Koncz István

A kötetekről röviden:

  1. Prof. Dr. Szabó János: „Hagyományok – kényszerek –minták”

E kötet a PEM Szociológiai Szakmai Műhelyének tudományos gyakorlati kohójában született vitát inspiráló és generáló, történelmünkbe ágyazott konkrét megoldásokat körvonalazó – önálló életrekelés és hasznosulás reményében. Bővebben

  1. Prof. Dr. Mihályi Péter: „Egészségügy – a halogatott reform”

Néhány héttel a 2006. évi választások előtt közmegegyezés van abban, hogy a magyar egészségügy átfogó reformja nem tűr halasztást. De merre van az előre? Másfél évtizede folynak erről az elvi viták. A részletekről azonban viszonylag ritkán esik szó. Például arról, hogy a rendszerváltást követő első években voltak olyan intézkedések, amelyek a maguk idején reform-értékűnek tűntek, de azután kiderült, hogy alig-alig változtattak a szocializmus idejéből megörökölt régi rendszeren. Ez a kötet nem reform-koncepció és nem tankönyv. Ezekre is szükség van – magam is írtam effélét -, de az ilyen művek a valóságot leegyszerűsítő módon tálalják, és csak néhány fontos kérdésre tudnak koncentrálni. A jelen kötet nyolc év munkáját fogja össze a lehető legszélesebb palettán. Van benne minden, ami az egészségügyi reform szakmai megalapozásához szükségeltetik: elmélet, nemzetközi összehasonlítás, történeti áttekintés, sőt könyvkritika is.

Sok szeretettel ajánlom ezt a kötetet mind a magam, mind a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület nevében a szakma minden érintettjének, minden kedves ismerősömnek és barátomnak. Bővebben

Dr. Mihályi Péter

  1. Prof. Dr. Szabó János: „A Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiájának tudományos támogatása”

“A fenntartható fejlődés” (Sustainable Development) fogalma alig két évtizede az ENSZ Környezet- és Fejlesztés Világbizottság Közös Jövőnk (Our Common Future) című jelentésében vált közismertté, s mára a globalizálódó világ regionális együttműködésének és jövőpolitikái kialakításának egyik legfontosabb kategóriájává “nőtte ki magát.

A társadalmi szervezetek mozgósításával, a szükséges lakossági kapacitások megteremtésével és kifejlesztésével, a témában felelősséget viselő kormányzati szervezetek kezdeményező szerepvállalásával meg kell indulnia, illetve a már megindult kezdeményeket kifejlesztve fel kell erősödnie Magyarországon is a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, környezeti elemeit magában foglaló ökopolitikának, amely a közvetlenül belátható célok közül minden bizonnyal az “ökoszociális piacgazdaság” megteremtésétől remélheti a  legkézzelfoghatóbb eredményeket.

A kényszerek egyfelől, az aktualitás másfelől és a jövő formálás feltételeiben mutatkozó deficitek harmad sorban külön-külön és együttesen is igen erős indokát képezik annak, hogy a hazai tudományos kutatás és ismeretterjesztés többet vállaljon a “fenntartható fejlődés” gondolatának, stratégiájának és tennivalóinak társadalmasításában. Mindez alapvetően indokolja Szabó János professzor jelen könyvének a “Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület” (PEM) általi megjelentetését.

A mű a fenntartható fejlődést célzó nemzeti stratégia-készítés 2005-ben hazánkban is felerősödő folyamatában született, s mindenképpen alkalmas egyfelől a témában járatlan olvasók számára rendszeres és hiteles szakmaisággal bemutatni a fenntartható fejlődés problémáit, másfelől a  témát jól ismerő szakemberek és a politikai felelősséggel rendelkező intézmény szervezők, valamint a témában társadalmi kritikára szakosodott szimpatizánsok számára bemutatni a problémaértelmező “fogalmi hálót” , azt a gazdasági-, társadalmi- és környezeti  helyzetet amelyben a tennivalók fogalmazódnak.” Bővebben

Láng István akadémikus

  1. Prof. Dr. Bábosik István (szerkesztő): Az iskola optimalizálása a struktúra változtatása nélkül

Kötetünk tizekét hazai és négy külföldi szerző tanulmányán keresztül mutatja be az iskola (lényegében minden képzési szint) optimalizálásának, hatékony működésének legfontosabb pedagógiai feltételeit.

Ezek között a feltételek között elemzésre kerülnek a nemzetközileg elterjedt, elismert iskolamodellek eredményesnek bizonyult személyiségfejlesztő eljárásai, a pedagógusok felkészítése ezeknek az eljárásoknak az alkalmazására, továbbá a tehetséggondozás és a felzárkóztatás kérdései.

Ugyancsak elemzés tárgya az iskola cél- és feladatrendszerének összehangolása a modern társadalom és gazdaság elvárásaival, s ezzel együtt a tanulók szociális életképességének megalapozását szolgáló teendők és eljárások együttese, közelebbről a munka világára, az élethosszig tartó tanulásra és az egészséges életmódra történő felkészítés folyamata. Bővebben