/Szekció-összegzések, gondolatok, vélemények…/

Az immár 20 éves Egyesület 2022. november 17-én tartotta meg – sohasem tapasztalt aktivitás övezte – XXIV. PhD-Konferenciáját.

Minden eddiginél magasabb érdeklődés volt és van a Konferencia és az azt követő tudományos kötet iránt, hét országból, 34 doktori iskolából voltak fiatal tudós szereplők, nagyon sok /50/előadást hallhattunk, 20 hazai és határainkon túli vezető kutató véleményezte opponensként a prezentációkat. Új elemként jelent meg a lektorok és leendő szakmai szuperlektorok /akik legnagyobb részt akadémikusok itthonról és külföldről/ nevének előzetes nyilvánosságra hozása.

A Konferenciát Dr. Koncz István, az Egyesület elnöke nyitotta meg.

Visszatértünk a hagyományainkhoz is! Ennek szellemében nyitásként plenáris előadással mutatkozott be az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Műhelyünk új társelnöke, Dr. Pikó Béla onkológiai-centrum vezető főorvos. Az ő előadása /A karaván halad… címen/ magyar sorskérdésről szólt, nagynevű gyógyító szakember sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésében, tudományos eredményekre alapozott gyakorlati megvalósításokról, az előrelépés lehetőségeit is felvillantó és az emberekben (egészségügyi dolgozókban) bízó optimizmussal.

Dr. Pikó Béla főorvos úr előadásához többen is hozzászóltak a PEME(optimista- európai jövőt építő) küldetése szellemében.

Külön színfoltja volt a módszertanában is megújuló tudományos tanácskozásnak a szekciókban délután kezdődő online szakasz. Voltak előadóink Kanadából és Szíriából, s a szomszédos országokból is, s több opponens véleménye is határainkon túlról érkezett.


A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület XXIV. PhD konferenciája 1. szekciójában társelnökként és opponensként részt vett dr. Fehér Zsuzsanna és dr. Kispál Beáta, opponensként Prof. Dr. Kemény László, Dr. Fürj Zoltán, Prof. Dr. Nagy Péter Tibor és Dr. Nagy László.

A nap folyamán 13 kiváló előadó 9 egyetemről mutatta be kutatási témáját, osztotta meg velünk eredményeit a jog, a történelem, az irodalom, politika és a művészet témaköreiben. Minden előadás egyedülálló volt a maga nemében, a kutatók újszerű vizsgálati célokat tűztek ki, a téma iránti lelkesedésük magával ragadó volt. Két kutató a határon kívülről, Romániából érkezett és a vallási kérdéseket vizsgált, egyrészt az igehirdetés korszerű szakrális terét, másrészt a retorikai gamifikációt, a játékosítást Jézus tanításaiban. Három jogtudományi prezentáció hangzott el, egyik az olasz konkordátumházasságokat vizsgálta, a másik az agrártámogatások jogorvoslati rendszerét kutatta bírói szemmel és célul tűzte ki egységes, jól értelmezhető iránymutatás kidolgozását ebben a témában, a harmadik pedig a különleges jogrend idején történő jogalkotást vizsgálta.  Egy művészi tárgyú előadást hallottunk a kanti fenséges megjelenéséről a modern és a kortársi városépítészetben, melyhez kiválóan kapcsolódott a római villagazdaságok fürdőiről a Közép-Duna-vidéki provinciákban szóló prezentáció. Három előadás szólt politikai témáról, egyik a Kádár–kor szellemi megosztottsága írói naplók alapján, a másik Románia változó külpolitikai helyzete a rendszerváltó forradalom éveiben, a harmadik pedig a marxizmus-leninizmus oktatásának módszertani kérdéseiről, valamint fórumairól az 1960-as években. Két történelmi témájú prezentáció hangzott el, a rendszeres bizottsági munkálatok véleményezéséről Csanád vármegyében (1932), valamint a konzervatívok és a magyar sajtó viszonya a 1849-1850-ig címekkel. Egy előadás pedig a hazai digitális múzeumi megoldásokat helyezte górcső alá.

Nagyon nívós, felkészült előadókat hallgathattunk meg kiváló kutatási témákkal, így jelentős sikerként könyvelhetjük el az 1. szekció mai napját.

(2022. november 17., Dr. Kispál Beáta, társelnök)


„Őszintén jól éreztem magam tegnap és örülök, hogy szakmai elméleti – de főleg gyakorlati – hazai és nemzetközi tapasztalataimmal segíthettem az általam nagyra becsült jelölteket. Nagyon közvetlen és jó szakmai szintű beszélgetés alakult ki a körültekintően felkészült fiatalok és az opponensek, értékelők között. Többen elkérték az elérhetőségemet s már meg is történt az első levélváltás szakmai kérdésekben. Úgy gondolom talán ez a legnagyobb elismerés egy, a szakmában ismert és elismert gyakorlati szakembernek, ha a fiatalok is hasznosítani tudják azt a tudás többletet és minőséget, melyet egy szakma iránt érdeklődő ember hat évtized alatt tudatosan összegyűjtött, felhalmozott!

Erre van szükség, hogy a felhalmozott szakmai ismeret, tudás stb. ne menjen kárba, hanem minél több helyen kapjanak lehetőséget a hasznosítható részek a tovább vitelre, az emberek, a rászoruló célcsoportok boldogulására, hasznára.

Tegnap estefelé – őszintén egy kicsit fáradtan, de nem megtörten – valami ilyen érzésekkel utaztam haza a reggel 10-től 16.30-ig tartó szellemi megmérettetésről. Úgy érzem, hogy itt nem csak a fiatalok mérettek meg, hanem a “szakma nagyjai is”. Megítélésem szerint jól és erőteljesen érződött a teremben a “tudástranszfer”, az egy-egy témán belül is az interdiszciplináris tudás szükségessége, jelenléte, és ez így helyes, így természetes!”

(Dr. Dobos László, 2. szekció társelnök)


A 2. szekció vezetői feladatait Dr. Dobos László, Dr. Pikó Béla, Dr. Zachár László (prof. em.) és Dr. Egri Tímea látták el, szakmai támogatásukkal erősítették a szekcióelnöki munkát még a PEME vezetőségi tagjai közül Dr. Fejes Zsolt és Dr. Riesz Mária. Az elhangzott előadások nyomán leadott tanulmányok értékelését Prof. Dr. Demetrovics Zsolt, akadémikus és Dr. Szabó János /Dánia/ szakmai lektorok segítik még.

A plenáris előadás után tíz előadó mutatta be kutatási anyagát, amelyhez az opponensek javító szándékú megjegyzéseket, javaslatokat tettek. A szekcióban nyolcan jelenléti formában, ketten online módon jelentkeztek be és mutatták be munkájukat a hallgatóságnak. Bákonyi Dzsenifer a kötődési biztonság védőfaktorainak vizsgálatáról beszélt az Ártalmas Gyermekkori Élményt átélők narratívájában, Csiha Tünde Noémi a nővé válás nyomában című előadásában a nőiség alakulását mutatta be a 16-26 évesek köréből vizsgált minta szempontjából. Dr. Teknős László – nagy érdeklődéstől kísérve – a globális éghajlatváltozás katasztrófavédelmi aspektusait mutatta be. Fehér Ágota Judit a Debreceni Református Kollégium Ifjúsági Gyülekezetének szerepének fontosságát ecsetelte az intézmény tehetséggondozó tevékenységeiben. Lantos Tünde szakmai tapasztalatainál fogva az óvodavezető támogató szerepéről folytatott kutatási eredményeit prezentálta az óvodapedagógusok szakmai fejlődése kapcsán. Léka István /Kanadából megtartott/ online előadása az időszakos gondozás, azaz a “respite care” jelentőségéről szólt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek kapcsán. A másik online előadás során Vojtek Ildikó az empowerment és a kritikai pedagógia témáját mutatta be a hallgatóságnak. Magyar Nikoletta és Moskovits Luca „A játék ereje egy láthatatlan okosvilágban” címmel ismertették izgalmas játékukat, amelyen keresztül a gyermekek teljesítménye jól mérhető. „A gyermek kötődési stílusának kialakulását befolyásoló tényezők rendszerszintű vizsgálata a reziliencia tükrében” címmel mutatta be kutatását Mercz-Madarassy Kitti.

Mindegyik előadó nagyon jól felkészült, színvonalas előadással gazdagította a XXIV. Nemzetközi PEME PhD-Konferenciát.

 (Dr. Egri Tímea társelnök, 2. szekció)


A 3. szekcióban az alábbi témakörökben hangzottak el prezentációk. (A szekció-elnöke Dr. Poór Zoltán, tagjai Dr. Novák Anikó /Szerbia/, Dr. Sós Tamás és Szilágyi Gábor voltak. Valamennyien opponensi feladatokat is elláttak.)

 • Olvasási modellek az irodalomterápiás csoportfolyamatban
 • Hagyományőrzés a corki, prágai és isztambuli hétvégi magyar iskolákban
 • Történelmi és társadalmi utalások „hiánya” Jane Austen regényeiben
 • Dzsikininki, egy japán kísértethistória
 • Hajdu Júlia (1925–1987) zeneszerző munkássága nyomában
 • Irodalmi kölcsönhatások felismerhetőségének vizsgálata a fordításokban: Lev Tolsztoj és Afanaszij Fet
 • Kölcsönösség a kiterjesztett vokalitásban
 • Végzet, és végtelenség – A töredékesség jelensége Lemontov Korunk hőse című művének utolsó fejezetében
 • EGY UKRÁN KÖLTÉSZETI ANTOLÓGIA KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ
 • CHANTING FROM THE DARK: THE HISTORY OF THE SZENTENDRE LIBRARY OF THE EPARCHY OF BUDA 
 • A zenei ekfrázis klasszifikációjának problematikája I.S. Turgenyev prózájában
 • Az affektus és kogníció dichotómiája az angol, mint idegennyelv tanítás-tanulás folyamatában az adoleszcencia időszakában

Röviden a 4. szekcióban elhangzott előadásokról: A szekció-elnökség tagjai és opponensek Prof. Dr. Szabó János, Prof. Dr. Lóth László, Dr. Bittó Renáta, Dr. Kovács Vilmos és Bátyai László voltak. A szekcióban 12 élő és 2 online kiváló előadás hangzott el.

 1. Alsalamah Bassel /online, Szíria/: Analysing The Effect of Forming Rate on The Hot Compression(Test of Alsi Aluminum Alloy). A könnyűfém-megmunkálás selejtkizáró diagnosztizálása tárgyában született dolgozat bemutatása internetes konferencia-kapcsolással megoldott kommunikáció keretében történt, a hasznosíthatóság és az innovativitás kérdésében közvetlen párbeszédben, kölcsönös elfogadással.
 2. Buzás Henrietta: A b-kazein fehérjefrakció genetikai variánsainak azonosítása és gyakoriságának vizsgálata tehéntejben. A magasan fejlett élelmezésügy egyik (tudományos kutatását tekintve) zászlóshajója, a fogyasztói érzékenységet kielégíteni szándékozó tejbiológia és allergológia adott itt randevút egymásnak, nagy sikerrel.
 3. Dobai András: Hegy és dombvidéki területen árvízvédekezés fejlesztése. Az évszázad legaszályosabb éve után nagyon időszerűnek tűnő téma rendkívüli érdeklődést keltett, s a szakszerűség első vonalbeli fegyverzetét vonultatta fel. Sokat várunk vízgazdálkodásunk megújításától, a szakértők érzik a fontosságukat.
 4. Domokos Tatiane/online, Románia/: A fémmegmunkálás során keletkező hibák lézeres detektálásáról szóló (angolul megírt) dolgozat a leggyakrabban jelentkező hibák felderítésének módszertanában tesz új lépéseket. A dolgozat nagy erénye, hogy a hagyományos módszertannak nem ellentmond, hanem kooperál azokkal. A dolgozat bemutatása internetes konferencia-kapcsolással megoldott kommunikáció keretében történt, a hasznosíthatóság és az innovativitás kérdésében közvetlen párbeszédben, kölcsönös elfogadással.
 5. Dr. Szilágyi Veronika: A digitalizáció hatása a foglalkoztatásra, különös tekintettel a munkavállalói és a munkáltatói jogállásra. A digitalizáció a XX. század eredménye, de a XXI. századnak kell beteljesíteni ígéreteit. Itt egyetlen dimenzió a munka világa szerepelt vállalásként. Friss, gondos munka.
 6. Koroknai László: Lézerhegesztés fázisvezérelt ultrahangos vizsgálata. A dolgozat a fémmegmunkálás körében empirikus adatokkal mutat rá a címben foglalt eljárás hasznosságára.
 7. Lajó Adrienn: A stratégiai célrendszer és a mérés kapcsolata – Mérjük-e a mérhetetlent? A dolgozat a mérték és méret, valamint a mérés filozófiájának és gyakorlatának megváltozását mutatja be, elgondolkodtató kérdésfeltevések és empíria felvonultatásával…
 8. László Veronika: Bizalom a helyi élelmiszer rendszerekben. Fukuyama egyik könyvének (A bizalom) zsinórmértékét viszi tovább a dolgozat készítője, s példát mutat a problémák kezelési kultúrájához.
 9. Nagy-Kovács Katalin: Növényi joghurtalternatívák fogyasztói trendje az európai és magyarországi kereskedelmi hálózatok kínálatában. A fogyasztói társadalom új igényessége alapozza a dolgozat szerkezetét, s a valóságos problémák megoldásának laboratóriumi hátteréről ad hű képet…
 10. Nyári László: Napjaink sötét kommunikációja „Deepfackes”. Sajnos, a mindennapi életünkben túl gyakran látjuk a kommunikációs kártételek eseteit, a dolgozat sem tud más kezelési elvet: A kommunikációt kontroll alatt kell tartani, de nem a hatalom, hanem a demokrácia és a jogállamiság kontrollja alá…
 11. Pintér Melinda: Európai gyakorlatok az e-demokrácia kiteljesítésére. A választott téma kutatóintézeteknek ad, és fog még adni évtizedes munkát, mire rugalmas gyakorlatait kialakíthatja az e-demokrácia hétköznapjaiban…
 12. Pintér Nikolett: Az Egészséges Szervezet Modell kérdőívben a munkatársak szükségleteivel. A szervezet-szociológia és a szervezetek folyamatanalízise körében építkező munka konkrét példákkal érvel a kérdőíves eredmények alapján.
 13. Véghelyi Péterné: Tekintélyalapú gondolkodási struktúrák kialakítási lehetőségei a modernitás mediatizált ismeretszerzési gyakorlatában, közösségképzetében. Nagyon kényes, filozófiájában még nem általánosult figyelemmel találkozunk itt. Az Üzenet: Csak látszat, hogy a felvilágosodás óta a tekintélyből, s a tekintélyelvű nevelésből csak baja származna a modernitásnak!!!! Nem a tekintély a hibás, ha rosszul használják!!!
 14. Zentai Péter: Nudge alkalmazása a mai pénzügyi tudatosság fejlesztésében. Egy „bróker-szleng” kifejezés valódi tartalmával és hasznosíthatóságával ismertet meg a dolgozat, amit időszerű a közgondolkodásba is beereszteni…

(Prof. Dr. Szabó János 4. szekció társelnök)

Fotótár: