2019. június 28-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a „01. Továbbképzési jegyzék 2019. II. negyedév” menüpontban közzétette a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. (PEME) által készített szakmai tanfolyamunk befogadását a személyes gondoskodást végző személyek választható minősített továbbképzéseket tartalmazó jegyzékébe. A hivatkozás ide kattintva érhető el!

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék közzétételéről: A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2019. II. negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket. A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, a hatályos Rendeletnek megfelelően szervezhetők.

A minősített továbbképzési program címe és engedélyszáma:
ÉLETKÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE – trénerképzés (T-05-007/2019)

A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe:
Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

A továbbképzési program célja:

A résztvevők legyenek tisztában saját önerejükkel, siker lehetőségeikkel, önmenedzselésük útjaival és képességeik munkaerőpiaci hasznosítási lehetőségeivel.

A résztvevők ismerjék meg az önprezentáció, a – bármilyen helyzetben – sikeres személyiséghatás,a kommunikációs, az együttműködési és kapcsolatépítési, erősítési és fenntartási készségek felmérésének és fejlesztésének gyakorlati metódusait, az én- és a kapcsolati kommunikációs zavarok leküzdésének alapjait, s a saját kapcsolati erő képzésének aspektusait.

A tanfolyam sikeres elvégzésével a résztvevők váljanak képessé a trénerré válás folyamatában – a reflexiók és önreflexiók nyomán keletkező – problémás tréninghelyzetek feldolgozására, tréneri kompetenciát megszerezni és fejleszteni, tréneri instrukciók és szupervizió igénylésére és befogadására, továbbá átütő személyes hatás kialakítására és folyamatos gondozására.

A résztvevők ismerjék meg saját személyiségükben rejlő problémafeltáró és konfliktusfelismerő, -kezelő készségeiket, sajátítsák el a reális megoldási módokat és alkalmazható algoritmusokat.

A továbbképzési program tartalma:

  1. Önismereti, önmenedzselési alaptechnikák.
  2. Együttműködési, kapcsolatépítési készségek felmérése, fejlesztése és fenntartási mechanizmusok kialakítása.
  3. A tréneri munka alapjai.
  4. Problématérkép, -feltáró és kezelési készségfejlesztés, megoldási sémák rögzítése.

A továbbképzési program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok:

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat.

A szerezhető továbbképzési pontérték: 40

A program indításának tervezett időpontja: 2019. július

A program időtartama: 56 tanítási óra (1 hónap alatt 7 alkalommal, alkalmanként 8 tanítási óra)

A program tervezett helyszíne: Budapest, országos

A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50 000 Ft

A továbbképzést szervező telefonszáma és e-mail-címe:

30/4948456, office@peme.hu

A program minősítése érvényes: 2022. június 30.

A választható minősített  tanfolyam rövid összefoglalója és témái (T-05-007/2019)

Az „Életképességek fejlesztése – trénerképzés” során több olyan tananyagegységgel is foglalkozunk, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a tréner tevékenységéhez, amelyek segítségével a résztvevők kialakítják a tréneri tevékenységhez kapcsolódó személyes filozófiájukat és látásmódjukat.

Az 1. tananyagegységnél célunk, hogy a résztvevők legyenek tisztában saját önerejükkel, siker lehetőségeikkel, önmenedzselésük útjaival és képességeik munkaerőpiaci hasznosítási lehetőségeivel.

A 2. tananyagegységnél a résztvevők megismerik  az együttműködési és kapcsolatépítési, erősítési és fenntartási készségek felmérésének és fejlesztésének gyakorlati metódusait, a kapcsolati kommunikációs zavarok leküzdésének alapjait, s a saját kapcsolati erő képzésének aspektusait.

A 3. tananyagegységnél a résztvevők képessé válnak a támogató, pszichológiai légkört biztosító próbapályát, tréningterepet megteremteni és bedíszletezni, adekvát tréningtartalmat kiválasztani, tréningtervet készíteni, a képzést előkészíteni és megszervezni. Képessé válnak a tréningcsoportokban zajló folyamatok és csoportdinamika felmérésére és vezérlésére, továbbá a tehetséges csoportban megjelenő tranzakciók, a nyílt és rejtett kommunikáció jellegzetességei, a játszmák és manőverek megértésére és tudatosítására, továbbá a tervezett tréningek biztonságos lebonyolítására, a visszajelzések vezérlésére, a hatékony csapatmunkát biztosító széleskörű eszköztár, felmérési, fejlesztési technikák összeállítására, folyamatos karbantartására és alkalmazására. Képessé válnak a folyamatos figyelemfenntartás és hatáskeltés biztosítására, az időkezelésre, a korrekt szerződéskötésre, a saját határok jelzésére, csoportban megjelenő ellenállások kezelésére, a másokra való hatás permanens, tudatos kezelésére, s – asszertivitásukra építve – a hatékony személyközi kommunikációs és kooperációs technikákat alkalmazására, ezáltal a trénerré válás folyamatában – a reflexiók és önreflexiók nyomán keletkező – problémás tréninghelyzetek feldolgozására, tréneri kompetenciát megszerezni és fejleszteni tréneri instrukciók és szupervízió igénylésére és befogadására, továbbá átütő személyes hatás kialakítására és folyamatos gondozására.

A 4. tananyagegységnél a résztvevők megismerik saját személyiségükben rejlő problémafeltáró és konfliktusfelismerő, -kezelő készségeiket, elsajátítják a reális megoldási módokat és alkalmazható algoritmusokat.