Kedves Fiatal Kutató Kolléganők/Kollégák! Kedves Érdeklődők!

A rendkívüli helyzet miatt az április 23-ra tervezett XX. Konferencia személyes jelenlétekkel való megtartása kérdésessé vált. Így módosulhat az időpontja, de inkább más, technikai megoldást választunk. 

Kérjük a részt venni szándékozókat, hogy jelentkezésükben  nyilatkozzanak, melyik megoldást tartanák számukra kedvezőbbnek és megvalósíthatóbbnak:

  1. későbbi időpontban legyen, hogy mindenképpen előadást tarthassanak egy hallgatóság előtt, vagy
  2. “online” technikákkal az eredeti időpontban megrendezzük.

Ennek módja  függ a jelentkező technikai lehetőségeitől is, mivel ő előadását a saját környezetében és eszközeivel tartja meg (BYOD). Azt a kijelölt szekcióelnökségek élő adásban azonnal véleményezik, mások is hozzászólhatnak, majd az ennek nyomán beküldött tanulmányokat lektorált, ISBN-számmal ellátott kötetben az eddigi módon megjelenteti a PEME.

Jó felkészülést kívánunk:

XX. “Fiatal Tudósok Nemzetközi Konferenciája”
Szervezőbizottság

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
Jelentkezési lap XX. Konferencia 0 B

Kedves Tagtársaink!

Valamennyiüknek köszönjük a 2019-es év egyesületi életében való aktív részvételt, kezdeményezéseiket, vállalásaik magas szinvonalú teljesítését, s a tudományos szervező munkában és a fiatalok mentorálásában való hasznos együttműködést.

Kérjük, hogy ugyanilyen aktívan és eredményesen vegyenek részt a következő hónapok egyesületi eseményeiben:

  • A Jubileumi, XX. Tudományos Nemzetközi Konferencia előkészítése fiatal kutatók számára,
  • a“Digitális Kor és következményeinek személyiségbeli kezelése” témakör kidolgozása, publikálása, a témával  kapcsolatos kutatások koordinálása,, konferenciák szervezése, országos és nemzetközi kapcsolódási térkép, valamint kezelés-módszertani leírások elkészítése,
  • a“Külföldön dolgozó fiatal magyar értelmiségiek HAZAVÁRUNK benneteket” program kiteljesítése.

A programokban való aktív részvétel köszönete mellett, kérjük az összes Kedves Tagtársunkat arra is, hogy március 31-ig szíveskedjenek az ezévi tagdíjat befizetni a következő egyesületi számlaszámra:

OTP  11705008-20484109

Köszönettel az Elnökség nevében:

Dr. Demetrovics János akadémikus, tiszteletbeli elnök
Dr. Koncz István elnök
Dr. Melles Hagos Tewolde, a FEB elnöke

Kedves Fiatal Tudóstársaink! Tisztelt érdeklődők!

A Honlapunkon megjelentek és a doktori iskoláknak kiküldött értesítés szerint Egyesületünk tervezi a   “Jubileumi, XX. Tudományos Nemzetközi Fiatal Kutatók Konferenciája”megtartását.

A résztvenni szándékozók jelentkezhetnek a “Kiírás” szerint az április 23-ra tervezett tudományos tanácskozásra.

Az ország “állapotától” függően tartjuk meg a konferenciát, vagy élőben, budapesti helyszínnel /esetleg későbbi időpontban/, vagy a korszerű technikára építve (pl. video-konferenciával, skype-on) a szekció elnökségek együttműködésével.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket:

Dr. Demetrovics János akadémikus, tiszteletbeli elnök

                             Dr. Koncz István elnök

Dr. Gyarmati Péter, tudományos alelnök,
a szervező bizottság elnöke

XX. PhD-Nemzetközi Konferencia

Örömmel tájékoztatjuk a PhD-hallgatókat, fiatal kutatókat és tudományos pályára készülő mesterszakos hallgatókat, hogy Egyesületünk jubileumi /XX:/konferenciát szervez számukra.

A tudományos tanácskozás célja: gyorsabb tudományos előremenetel segítése kutatási eredmény prezentálási és publikációs lehetőségek adásával, valamint vezető kutatókkal való konzultáció biztosításával.

A tervezett tanácskozásra Budapesten

2020. április 23-án /csütörtökön/10-17 óra között kerül sor.

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban az előadást a magyar anyanyelvű egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell megtartaniuk.

Jelentkezési határidő: 2020. április 08.

A felhívás szövege és a jelentkezési lap a csatolmányban olvasható.

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
Felhívás XX. Konferencia 0 B
Jelentkezési lap XX. Konferencia 0 B

„Kötelező dolgaink” az ezévi Küldöttközgyűlés határozatai nyomán.

Egyesületünk rendes éves Küldöttközgyűlése elfogadta az Elökség beszámolóját a 2018-ban végzett tartalmi tevékenységről, s meghatározta  kiemelt stratégiai céljait és az ezekhez kapcsolódó programjait.

Bár a szervezetünket is körüllengi és gyakran igyekszik ellehetetleníteni a politika „kórszagú lehelete”, a Küldöttközgyűlés a hagyományos programok folytatása és jövőépítő új programok kiteljesítése mellett döntött

A PEME célja továbbra is a diagnózis állítás (valóságtérkép-készítés, korkép-körkép), az európai nemzeti értékek számbavétele és kommunikálása, a civil tudományos világ és az operatív – innovatív humán és reálértelmiség alkotó energiáinak mozgósítása az európai Magyarország megépítéséért.

Az Egyesület – megalakulása óta – küldetésének tekinti a szellemi tőkék integrálását, a kitörést/felzárkózást lehetővé tévő egyéni tudások publikált és hasznosuló értékké válását, valamint a megoldások tudományos alátámasztását. Szakmapolitikai műhelyeiben tevékenykedő tudományos és gyakorlati tapasztalattal rendelkező profi szakemberek jelzik az országnak, a mindenkori Kormánynak és Európának a meglévő nemzeti értékeinket, és operatív részt vállalnak azok feltárásában és a kollektív hasznosulás gyakorlati útjának keresésében.

Tagjaink aktivitását és létszámát tekintve is hazánkban továbbra is Egyesületünk az egyik legnagyobb független értelmiségi szakmai tömörülés, amely 2016-tól értelmiségi érdekképviseleti és érdekvédő funkció ellátására is jogosítványt kapott a Törvényszéktől. Ez azért is fontos, mivel az Egyesület vezetőitől sokkal harcosabb kiállást vár el tagjaink többsége, a ránk figyelő, segítőkész tudományos szakma és a civíl közvélemény.

A PEME szakma tevékenysége 2003 óta folyamatos, programjat, szolgáltatásait (a finanszírozási háttér és az egyéni áldozatvállalások engedte keretben) tervszerűen működteti, kutatási-kiadványozási-konferenca-képességfejlesztő projektjei többéves rendszerben valósulnak meg. A képességfejlesztési rendszer megalapozása mellett továbbra is központi programunk volt és lesz a jövőbeni társadalmi és gazdasági perspektívákat megalapozó-elsősorban PhD-s és MA-s –kutatások felkarolása, a fiatal kutatók én- és szakmai prezentációs képességeinek fejlesztése, s tudományos eredményeik közreadása.

Eddig 18 nemzetközi PhD- konferenciát szerveztünk, melyekre építve /mintegy 1000 fiatal résztvevő tanulmányaiból/ közel 11 000 oldalt publikáltunk 18 elektronikus kötetben

A Küldöttközgyűlés hangsúlyozottan foglalkozott hazánk helyzetével és megítélésével, valamint az Egyesület 2019.évi tevékenységének fő tartalmi irányaira (különös tekintettel a „HAZAvárunk”, a „Kiterjesztett tehetséggondozás” programokra, illetve a „A Digitális Kor  és a személyiség” többéves akcióra) tett javaslatokkal.

A jelenlegi „állapotok”, nem engedik meg azt, hogy ne kreatívan aggódjunk hazánk európai jövőjéért. Egyesületünk szintjén ez pedig azt jelenti, hogy az európai szintű biztonságért és anyagi-kultúrális helyzet megalapozásához fellelhető, nagyrészt még a  háttérben levő erőforrások és a magyar személyiségekben rejlő lehetőségek, képességek feltárására és rövid időn belül való hasznosítására helyezzük a hangsúlyt. S minimum naív az, aki azt gondolja, hogy a PEME tagjai és vezetői nem ismerik a valós adatokat, s a lehetséges kilábalási irányokat!

Mit is jelent a három új fő tartalmi irány?

I.            A külföldön dolgozó magyar értelmiségieknek szóló „HAZAvárunk” program lényege a perspektívikus kapcsolatépítés a legtöbb (reményeink szerint itthonról csak ideiglenesen távol levő) honfitársunkkal. Ezek száma elérheti a többszázezer főt is, így a velük való legszélesebb baráti együttműködés a közeljövö európai Magyarországa számára talán a legnagyobb lehetőségeket rejtő mechanizmus. A külföldi helyszíneken működő, az érintett populációt összefogó klubok és informális hálózatok közös tartalmi feltöltése az egyik legnagyobb erőforrás lehet az új szerkezetek megépítéséhez.

II.            „Kiterjesztett tehetséggondozás.”

Meggyőződésünk szerint a tehetséggondozásnak-fejlesztésnek minden gyereket és fiatalt el kellene érnie.

Mi is a kiterjesztett tehetséggondozás? Nem más, mint valamennyi gyermek és fiatal személyiségállapotának és személyiségeszközeinek (kommunikációs eszközeinek, érzelmi-indulati, szorongás-háztartásának kódolási és dekódolásikészségének stb.) felmérése, a fejlesztési perspektíva prognosztizálása, a kiigazítási/fejlesztési szükségletek megállapítása, az egyes személyiségekben maximálisan eredményes fejlesztő/dúsító struktúra, módszerek, eszközök és tartalom megtalálása, a felmérés-fejlesztés működési algoritmusának megtervezése, s a képzők kiképzése, szupervíziója stb. Erre épülhet az adottságok kibontakoztatása.

  Látható, hogy ez a megközelítés valamennyi magyar gyermek és fiatal számára lehetővé tenné a felmérő/fejlesztő rendszerbe kerülést és maradást, s a személyiségbeli adottságokra és tehetségre építve megalapozható a sikeres/hiteles én-közlés, önkifejezés, önmegvalósítás, az összehangolt önismeret. Eközben olyan jártasságok-készségek adhatók, amelyekkel a fiatal egyértelmű és sikeres lesz az interperszonális viszonyaiban, s a továbbtanulási és munkaerő-piaci versenyszituációkban. A hangsúly a hiteles, integrált személyiséggé nevelésen van. A korszerű, országosan segítő programot tervezők erre a variációra építhetnek elsősorban. A személyiségsikerhez erős-énű, erős felismerési- és kezelési készséggel rendelkező egyedek kellenek, az ezeket a készségeket megalapozó nevelési rendszerben megnő a tanár/tréner  diagnosztizáló, prognosztizáló, ható-, perspektíva-állító, -kijelölő és fejlesztő szerepe.

III.        „A Digitális Kor és a személyiség /hatások és kitörési pontok/”

Egyesületünk ezévi küldöttközgyülési határozata nyomán megbeszélést tartottunk „A digitális kor és a személyiség” programunk kialakításáról. A tanácskozáson jelen volt és fontos gondolatokat fogalmazott meg számunkra alapító akadémikus tagunk, Vámos Tibor, aki a program fővédnöki tisztét is elvállalta.

A több évre tervezett tevékenység szakma vezetői és koordinátorai: Dr. Demetrovics János akadémikus, Dr. Gyarmati Péter, Dr. Kemény László, Dr. Koncz István, Dr. Mező Ferenc, Dr. Simai Mihály akadémikus és Dr. Zuti Pál.

Terveink szerint lehetőséget biztosítunk a témával foglalkozó kutató-, vezető intézmények és személyek számára, hogy bemutathassák eredményeiket, kicseréljék tapasztalataikat, összehangolhassák munkájukat.

Külön PhD-s szekciót is működtetünk itthoni és határon túli fiatal kutatók bevonásával.

A sorozat nyitó összejövetele várhatóan szeptemberben, az Akadémia egyik intézetében lesz, meghívott előadókkal.

E többéves, soktényezős programunk részleteit – partnereinkkel együtt – hamarosan bemutatjuk.