Összefoglaló a PEME 2020. november 12-i, XX. (E/2. on-line) Jubileumi PhD. Nemzetközi Tudományos PhD konferenciájáról

E konferenciánk több szempontból is mérföldkő Egyesületünk fejlődésében. Egyrészt a teljesen megújult és nagymértékben megfiatalodott vezetőségünk első nagy (80 fő jelentkezett 60 kutatóműhelyből és doktori iskolából) tudományos tanácskozása volt, másrészt 4 szekcióban szekcióelnökként fiatal elnökségi tagok „debütáltak” és kiválóan. /Az ötödik szekciót a megnyitót is tartó alelnökünk vezette./

Mindezek mellett ez volt az első nagylétszámú on-line PhD-konferenciánk, nagy önállósággal működő szekciókkal. A 2020. november 12-én tartott tudományos tanácskozáson résztvevő fiatal kutatók digitális eszközökön keresztül mutatták be vizsgálatuk témaköreit, s eddigi eredményeiket. A szekció-elnökségekben helyet foglaló senior és fiatal tudósok véleményének közlése ugyanezzel a technikával történt. A családias, hangulatos légkörben lezajlott 58 prezentációt követően a fiatal kutatótársak és az öt szekcióelnökségben 20 fő, szakterületén nemzetközileg is elismert PEME szakmai műhely-tag tudós és meghívott egyetemi vezető kutató fogalmazhatták meg az előadott témákkal kapcsolatos kérdéseiket és javaslataikat.

Érdekessége a rendezvénynek, hogy az előadók 43 doktori iskolából (köztük heten külföldről) jöttek. A szekciók nagy önállósággal dolgoztak, hat kiváló szekció-elnök vezérlésével. A Konferencia nyílvános volt, az elérhetőség megadása nyomán mintegy 20 külső betekintő és hozzászóló (gyakran telefonon is) személy követte munkánkat.
  A konferencián bemutatott tanulmányokat a PEME lektorált és ISBN-számmal ellátott elektronikus kötetben még ez évben megjelenteti. /Ez lesz a XX/2. kötet./
A PEME Elnöksége részéről Prof. Dr. Gyarmati Péter tudományos alelnöknek, a Honlapunkon a nyitóra megjelentetett beszéde indította el a tudományos tanácskozást. Beszédében hitet tett amellett is, hogy a fiatal kutatók tudományos előrehaladásának meggyorsítását és az aktív egyetemi hallgatók kutatói munkára való felkészítését is célzó konferenciák szervezését, s kiadványok megjelentetését a jövőben is folytatja a PEME, továbbra is folyamatosan teljesítve ezzel egyik vállalt küldetését.

A PEME Elnöksége nevében köszönjük a konferencián előadók, a szekcióelnökségek és opponenseik kiváló, összehangolt munkáját. Az érdeklődőket pedig kérjük, hogy először nézzék meg Prof. Dr. Gyarmati Péter tudományos alelnök megnyitó videóját, majd szíveskedjenek áttekinteni három szekció elnökeinek szakmai összegzését.

Értékelés a III. szekció munkájáról

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület XX. konferenciájának III. szekciójában a Jogtudomány és a Gazdaságtudomány jeles képviselői, fiatal kutatói ismertették tanulmányaikat. A szekció-ülésen 12 kiváló szakember előadását hallhattuk, hetet a jogtudomány, ötöt a gazdaságtudományok területéről.

A szekció előadói az ország több jeles egyeteméről érkeztek, négyen a Pécsi Tudományegyetem, ketten a Debreceni Egyetem, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egy-egy fő pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Szegedi Tudomány Egyetem és a Miskolci Egyetem doktori iskolájának képviselője volt.

Az jogtudományi tematikájú előadásokat nemcsak az újszerű témák felvetése (dr. Bendes Ákos: A digitális bűntető eljárás gyakorlati kérdései, dr. Pék Richárd: A terrorizmus büntetőjogi definiálásának problémája, dr. Breszkovics Botond: Kriptoszabályozás: Colorado, New York, Kalifornia), hanem a napjaink kihívását jelentő gondok elemzése (Makra Norbert: Egyes munkavállalók válaszreakciója, ha a gazdasági érdek érvényesül az egyén érdekvédelmével szemben a COVID-19 járvány okozta válságkezelés során), valamint a magánszféra, az egyén érdekének a vizsgálata (Szita Natasa: A munka és a család közti egyensúly fenntartása a hatályos munkajogi szabályozás tükrében, Dezse Tivadar: A keresztbevágott nyugdíjrendszer, Szél Napsugár: A kiskorú ítélőképességének szerepe a gyermekközpontú igazságszolgáltatásban a polgári perrendtartásban) jellemezte.

A gazdaságtudományi témával foglalkozó előadások egy része bátran elemzett szinte utópisztikusnak tűnő kérdéseket (Oláh Eszter: Az alapjövedelem hazai értelmezése, Dr. Szívós Alexander Roland: A „felső tízezer” társadalmi felelősségvállalása, avagy a széleskörű vagyonadóztatás kérdésköre), más része újszerű betekintést nyújtott a már a nem túl távoli jövőbe mutató kérdésekről (Bagdy Ábel: Visegrádi 4-ek és az euro, Tóth Bálint: Az elektromos autók létjogosultsága), illetve egy már ma is rendkívül aktuális, speciális kérdést vizsgált (Mag.iur. Helyes Marcell: A kritikus információs infrastruktúrák védelme a nemzeti és a nemzetközi jog szintjén.)

Rendkívül színvonalas, értékes előadásokat hallhattunk, melyek nemcsak témaválasztásukban voltak kiemelkedőek, hanem a kutatók magas szintű kutatómunkáját is tükrözték, amelynek folytatását a szekció minden előadójának javasoljuk.

Dr. Kispál Beáta és Dr. Bábosik Mária szekcióvezetők

Tájékoztató a „Történelem – Politológia” szekció üléséről

  A koronavírus-helyzet okozta online tér előre nem látott és nem várt kihívások elé állította a 2020. november 12-én megrendezésre került, PEME XX. Jubileumi PhD. nemzetközi tudományos konferenciáját. Az európai eszmény megvalósítását és a fiatal kutatók segítését célul kitűző egyesület, a PEME, a XX. jubileumi konferenciájához érkezve egy reprezentatív rendezvénnyel szeretett volna ünnepelni és összegezni az eddigi eredményeket. A II. szekció, Történelem-Politológia Szekció egyik vezetőjeként úgy vélem, kicsit rendhagyó módon, de sikerült a célkitűzés.

  Vezetőtársaim, a poszt-szovjet államok politikai berendezkedésének elemzésével nemzetközi szinten is szaktekintélynek számító Prof. Dr. Kemény László politológus és Prof. Dr. Nagy Péter Tibor oktatástörténész-szociológus, a Wesley János Lelkészképző Főiskola kutatóközpont-vezetője voltak.

  A szekcióban résztvevő doktoranduszok viszonylagosan nem nagy száma (7 fő) lehetővé tette, hogy izgalmas szakmai műhelybeszélgetés alakulhasson ki. A műhelyvezetők szakmailag értő tanácsaikkal a fiatal doktoranduszoknak új perspektívákat adtak és mindenki kapott olyan szellemi útravalót, amelyet érdemes végiggondolnia a készülő munkája további árnyalásához. Szekciónkba a doktorandusz hallgatók a Budapesti Corvinus Egyetemről és a Debreceni Egyetemről érkeztek. Az elhangzott prezentációk íve az első keresztes hadjárattól, majd a huszita háborúktól az 1884-es három császár szövetségének magyar belpolitikai visszhangján át a lengyel területi változások etnikai hatásainak elemzéséig, ill. a médiafelületek és a politikai kommunikáció kölcsönhatásának vizsgálatáig rajzolódott ki. Az interdiszciplinaritás irányába leginkább a kereskedelmi egyezmények játékelméleti megközelítéséről szóló előadás jutott, így a társadalomtudományi szekció egy kis természettudományi felhangot is kapott. A jövőben is szükséges a társadalomtudományokra nézve a természettudomány eredményinek, módszereinek rávetítése, interakciója.

  A szekció munkájának technikai lebonyolítása is sikeresen megvalósult, nemcsak skype, hanem mobiltelefonok segítségével is. A konferencia egyértelműsítette, van az ilyen on-line konferenciáknak létjogosultsága és perspektívája.

Dr. NagyLászló

 Virág Ádám: A szekciónkról…

A szekciónk a szociológia, szociális munka, irodalom és művészet kategóriákat foglalta magában. A szekció elnöksége részletes véleményt fogalmazott meg az egyes előadók kutatási eredményeivel kapcsolatban. Az opponensek kifejezetten alaposan ismertették véleményüket az egyes előadásokkal és kutatási eredményekkel kapcsolatban. A szekciónkban 12 előadás hangzott el, melyek széleskörű tudományterületeket öleltek fel. Az ország különböző doktori iskoláinak doktoranduszai adták elő legújabb kutatási eredményeiket, melyek prezentálásával – az előadó képességük fejlesztése mellett – tudományos kreditet is szerezhettek. További pozitívum, hogy lehetőséget kaptak az előadók az előadásuk anyagát szélesebb közönség előtt is publikálni azáltal, hogy megjelentetik azt a konferencia lektorált kiadványában. A szekció-elnökségi tagok (Prof. Dr. Szabó János, Dr. Börcsök Gizella, Dr. Fehér Zsuzsanna, Dr. Sós Tamás és jómagam) a konferencia opponensi feladatai mellett a tanulmányok lektorai is.