Pályázati felhívás Nívódíjra

A Professzorok Az Európai Magyarországért Egyesület
pályázatot hírdet
Dr. Szilágyi Vilmos Nívódíj
elnyerésére.

Az évente kiosztandó Nívódíjat elsősorban a nemek esélyegyenlőségének aktív előmozdításáért, a patriarchális ideológia felszámolásáért és a szociális (köztük a nemi) jogok érvényesüléséért eredményesen működő, tudományos felkészültségű szakemberek (doktoranduszok, fiatal tudományos kutatók, e téren sikeres gyakorlati rendszert alkotók, pszichológusok, pedagógusok, szociális munkások) nyerhetik el.

Pályázni életművel, tanulmánnyal, könyv-, vagy digitális gyakorlati programtervvel, folyó, vagy lezárt projektekkel lehet.

Évente a legjobb négy pályázatot jutalmazza az alapító:
1 fő=300.000 Ft,
3 fő=200.000 Ft.

A díjak forrása Dr. Szilágyi Vilmos szociál- és szexuálpszichológus, a nemiségtudományok hazai szakértőjének 31 szakkönyve, amelyek egy része a weboldalán (szexualpszichologia.hu) is olvasható.

A pályázatot írásban, a PEME központjába (1113 Budapest, Zsombolyai út 6.), s elektronikusan (office@peme.hu) is el kell juttatni 2018. november 15-ig. Eredményhírdetés és ünnepélyes díjátadás: 2018. december 15.

Önzetlenség Dr. Szilágyi Vilmos módra

E pályázat kapcsán kerestük meg a csaknem 90 éves, erőt, bölcsességet és optimizmust sugárzó Dr. Szilágyi Vilmos Tanár Urat. Kértük, hogy fogalmazza meg gondolatait, életvezetési filozófiáját, s életútja, tapasztalatai alapján adjon útmutatót a felnövekvő nemzedékeknek és a nevelésükért felelős felnőtteknek.

Dr. Szilágyi Vilmos szociál- és szexuálpszichológus válaszai a feltett kérdésekre

 1. Tisztelt Tanár Úr! Kérem szíveskedjék néhány mondattal röviden bemutatni önmagát, érdekes szakmai életútját és életvezetési filozófiáját.

Rövid önbemutatás. A 2. világháború vége felé 16 éves fiúként a nyilasok és németek sok társammal együtt kivittek Németországba, ahol hamarosan francia fogságba estem, s csak egy év múlva kerültem haza.  Érettségi után az ELTE bölcsészkarán tanultam filozófiát, majd pszichológiát (C.G. Jungról szóló szakdolgozatomat a Filozófiai Szemle publikálta).  Az 1960-as években ifjúságvédelmi felügyelőként dolgoztam, pedagógiai és irodalmi folyóiratokban publikáltam. Az 1970-es években felelős szerkesztő voltam a Tankönyvkiadónál, beindítottam a „Pszichológia nevelőknek” című könyvsorozatot, s megírtam a „Bevezetés a szexuálpedagógiába”(1973) című  tankönyvet, majd a nemiségtudományról szóló, további könyveimet, egészen 2016-ig.

 1. Mit mondana el elsősorban Dr. Szilágyi Vílmos a mai fiataloknak?

Üzenet a mai fiataloknak.   A sikeres életvezetés érdekében a magánéletre, az intim kapcsolatokra is fel kell készülni, és pedig a modern tudományos kutatások eredményeinek megismerése alapján (bár ez ma még nem szerepel a kötelező iskolai tanulmányok között). E sorsdöntő felkészülésért mindenki egyénileg felelős.

 1. Milyen küldetéstudatot érezve írt 31 könyvet, amelyekkel megalapozta szakmai rangját, tudományos hírnevét, s amely nívódíj alapítására inspirálta?

Hivatás és küldetéstudat.   Mivel ifjú koromban magam sem kaptam meg a sikeres magánélethez szükséges felkészítést, ez sok problémát jelentett számomra.  Ezért könyvekben kerestem a kivezető utat, de csak a 30-as éveimben sikerült eljutnom a nemiségtudományig.  Amelynek egyre mélyebb megismerése és művelése újszerű küldetéstudatot alakított ki bennem.  Ezáltal sikerült elősegítenem többezer ember magánéleti problémáinak megoldását könyveim és személyes tanácsadásaim segítségével.

 1. Mit, s kiktől kellene megtanulniuk-megszerezniük a mai gyerekeknek és fiataloknak az egészséges életvezetés, a kiteljesítő párkapcsolatok és a családok alapításának és sikeres összetártásának, valamint egymás tiszteletének készségeit?

A fontos ismeretek és készségek megszerzése?  Ma már nyilvánvaló, hogy nem elég a tizenéveseket egy-két előadással „felvilágosítani” és a felnőttkorig tartó önmegtartóztatásra buzdítani, hiszen már a kisiskolásokat is eléri a pornográfia. Ezért a korszerű magánélet és a nemi szerepviselkedés tanulását már kisgyermekkorban el kell kezdeni a családban, aztán pedig az óvodában és az iskolában.  Ehhez nemcsak a szülőket, hanem a pedagógusokat is ki kell képezni és megfelelő tájékoztatással, szak- és tankönyvekkel kell ellátni.

 1. Mérleget vonva eddigi életéből, mit üzen pályatársainak, s a magyar fiatalok neveléséért felelős vezetőknek?

Üzenem a köznevelés felelőseinek: Sürgős feladat, hogy a magánéletre nevelés terén is megszüntessük jelentős elmaradásunkat az Európai Unió nyugati országaitól, s az iskolai oktató-nevelő munka gyakorlatában mielőbb alkalmazzuk a szakemberek által kidolgozott nemi nevelési programokat.  Ehhez a leendő és már dolgozó pedagógusoknak ezeket kell elsajátítaniuk.

 1. Tanár Úr! Kérjük, röviden mutassa be a Szilágyi Vílmos Nívódíjat

A vázolt feladatok eredményes teljesítése újszerű hozzáállásés szemléletet igényel a köznevelés és a szociális munka szakembereitől.  A magas színvonal elérése csak komoly munkával lehetséges. Ezt szeretném elismerni azzal, hogy a „Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület” keretében évente kiosztandó nívódjat alapítok a legjobb eredményeket elérők számára.

„Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért”

Azonosítószám: NTP-FTH-15-0075

Júliusban lezárult a „Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért” NTP-FTH-15-0075 számú (Különös bánásmód) mentor program, melyben tudományos jövőt tervező 18 fiatal, a 6 mentor segítségével folytatott kutatásaik aktuális eredményeit mutatta be. A 2015. júliusától 2016. június végéig tervezett projekt a Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével valósult meg.

A „Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért
támogatott pályázati program lényege:

Szakmai műhely és kiegészítő tevékenységek keretében fiatal felnőtt tehetségek hozzásegítése a különleges bánásmóddal kapcsolatos kutatás végzéséhez, lektorált tudományos publikáció megjelentetéséhez, nemzetközi tudományos konferencián történő prezentációhoz, s ezen keresztül társadalmi érzékenyítésük a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és/vagy tehetséges) személyekkel kapcsolatban.

Célunk a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalásának, érzékenyítésének elősegítése a különleges bánásmódot igénylő személyek iránt.

A program során alkalmazott tevékenységek és módszerek:

 1. Fiatal felnőtt tehetségek által alapított három szakmai műhely létrehozása, működtetése tehetséggondozó mentorok bevonásával: SNI, BTM, Tehetség témakörökben.
 2. Műhelymunka keretében a fiatal felnőtt tehetségek által végzett tudományos kutatómunka mentorálása.

Kiegészítő tevékenységként az alábbi eredményekre is számíthatunk:

 • A kutatómunka eredményeinek publikálása konferenciaprezentációk formájában.
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása szakcikkekben, tanulmányokban
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása szerkesztett kiadványban
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása video megosztó porton közreadott kisfilm formájában

A program során a fiatal felnőtt tehetségek kutató munkáját a programba bevont szakemberek, mint tehetséggondozó mentorok, tutorok támogatják. Lényegesnek tartjuk, hogy a mentorok facilitáló tanári attitűddel forduljanak mentoráltjaik felé, tág teret engedve azok kezdeményezéseinek.


A „FIATAL TEHETSÉGEK A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐKÉRT” PROJEKT EREDMÉNYEI:

  A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§-a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók közé sorolja:

 • a sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdőket;
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítő, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdő, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat mutató, de nem sajátos nevelési igényűnek minősülő) gyermeket, tanulókat;
 • a kiemelten tehetségeseket (akik átlag feletti általános vagy speciális képességeik birtokában magas fokú kreativitással rendelkeznek, és felkelthető bennük a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség).

Bármennyire is üdvözlendő azonban, hogy a XXI. század eleji Magyarország köznevelési törvénye ennyire toleráns a különleges bánásmódot igénylőkkel szemben, az igazi tolerancia mindig az egyes embereken fog múlni. Az emberi tényező kikerülhetetlen! Hosszú távú, stratégikus gondolkodást követve pedig azt is be kell látnunk, hogy nemcsak a „ma” emberének, hanem a jövő társadalmának is nagy szerepe van a különleges bánásmód alkalmazásában. Ebből a szempontból tehát célszerű napjaink fiatal felnőtt tehetségeit (a közeljövőben a munka világába kerülő, akár társadalmi döntéshozói szerepbe is kerülő személyeit) érzékenyíteni a különleges bánásmódot igénylőkkel kapcsolatban. Ezt a célt szolgálja a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület itt összefoglalásra kerülő projektje.

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület NTP-FTH-15-0075 pályázati azonosító számú, „Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért” című projektje 2015 júliusától 2016. június végéig valósult meg hat mentor és tizennyolc mentorált bevonásával Budapesten, Debrecenben és Hajdúböszörményben.

A projekt a Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével valósult meg:

A projektben vállalt feladatokat sikeresen megvalósítottuk. A projekt számokban:

 • 18 fiatal felnőtt tehetség – név szerint, ABC-rendben: Balogh Ádám, Bellon Gréta, Bene Viktória, Borsi Lídia, Czibere Péter, Godó Irén, Hajdú Péter, Hamsovszki Júlia, Haraszti Bence, Hanyicska Zsaklin, Hrabéczy Anett, Komáromi Attila, Koncz Máté Balázs, Lajos Zsófia, Mile Zsolt, Puskás Eszter, Varga Klaudia, Varga Szamanta,
 •  6 mentor – név szerint, ABC-rendben: Gesztelyi Tamás, Koncz István, Mező Ferenc, Mező Katalin, Riesz Mária, Tariszka Éva.
 • 3 szakmai műhely: sajátos nevelési igény; beilleszkedési, tanulási és amagatartási nehézség; valamint tehetség témakörökben (2 mentor és 6 mentorált/műhely).
 • 54 lektorált publikáció (3 publikáció/mentorált * 18 mentorált);
 • 54 konferencia előadás (3 előadás/mentorált * 18 mentorált). Konferenciák:

1)    XI. Nemzetközi PhD-Konferencia (Budapest, 2015. október 30.; Fő

szervező: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület).

2)    I. Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferencia (Hajdúböszörmény, 2015. december 3.; Fő szervező: Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Pszichológiai és Gyógypedagógiai Tanszék)

3)    XII. Nemzetközi PhD-Konferencia (Budapest, 2016. április 2.; Fő szervező: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület.

 • 1 db papírformátumban megjelenő kiadvány: Perspektívikus kaleidoszkóp (mentorált fiatalok írásai), ISBN 978-963-89915-8-4,
 • 2 db elektronikus formátumban megjelenő kiadvány: PEME XII. PhD-Konferencia-tanulmányok, ISBN 978-963-89915-7-7 és Perspektívikus kaleidoszkóp-2. ISBN 978-963-89915-9-1 (csatolva)
 • 1 kisfilm (letöltés)

A projekt szakmai vezetőjeként ezúton is szeretnék köszönetet mondani a támogatóknak, a részvevő (s fentebb már megnevezett) mentoráltaknak, mentoroknak, valamint Szova Ilonának, a mentor program egyesületi főszervezőnek és Simon Balázsnak a segítő közreműködésükért!

Külön köszönjük a Különleges Bánásmód interdiszciplináris szakmai folyóiratnak, s főszerkesztőjének, Dr. Mező Ferencnek a pályázathoz nyújtott szervezői és publikációs támogatást!

Dr. Koncz István
a
PEME elnöke

 

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
Perspektivikus kaleidoszkóp II. NEA-FTH-15 2 MB